Υπηρεσίες - 545938-2019

19/11/2019    S223

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε απευθείας σύνδεση και πρόσωπο με πρόσωπο, σε υποψήφιους εθελοντές της πρωτοβουλίας εθελοντών βοήθειας της ΕΕ

2019/S 223-545938

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)
Ταχ. διεύθυνση: Avenue du Bourget 1, For the attention of: Unit R2 — Finances, Accounting, Programming, Office SPA2 06/98, ref.: Call for tenders EACEA/2019/06
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: EACEA Tenders
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5673
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε απευθείας σύνδεση και πρόσωπο με πρόσωπο, σε υποψήφιους εθελοντές της πρωτοβουλίας εθελοντών βοήθειας της ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: EACEA/2019/06
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης - FA04
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο Οργανισμός επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών για καθοδηγούμενα διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης εξ αποστάσεως μέσω κεντρικής πλατφόρμας κατάρτισης και ενότητες πρόσωπο με πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (διάρκειας 9-12 ημερών), συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της στέγασης των συμμετεχόντων, καθώς και υπηρεσίες για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων εθελοντών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 και του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 375/2014.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 627 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80310000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης νέων - JA07
80521000 Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
80550000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας
80562000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα των πρώτων βοηθειών
80420000 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχοι της σύμβασης-πλαισίου: εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης για την πρωτοβουλία εθελοντών της ΕΕ για την παροχή βοήθειας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 1244/2014 της Επιτροπής και προετοιμασία της κατάρτισης και της αξιολόγησης των υποψηφίων εθελοντών. Το πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στον κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό 1398/2014 (DR). Αποτελείται από μια συνδυασμένη μαθησιακή προσέγγιση βασισμένη στη διαδικτυακή κατάρτιση εξ αποστάσεως και σειρές μαθημάτων«πρόσωπο με πρόσωπο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση (διάρκειας 9-12 ημερών), συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της στέγασης των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενότητες. Καλύπτει επίσης την αξιολόγηση μετά την κατάρτιση, όπως αυτή εισάγεται στον ΕΚ, καθώς και την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψήφιων εθελοντών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 375/2014.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 627 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 27
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η περιγραφή σχετικά με τις ανανεώσεις αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:

Σημείωση στο αρχείο.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/12/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

EACEA — SPA2, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CG.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/11/2019