Fournitures - 545939-2018

12/12/2018    S239    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Slovaquie-Prešov: Machines-outils

2018/S 239-545939

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 014-028042)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Liaz, s.r.o.
36462161
Košická 20
Prešov
080 01
Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Lucia Ondrejová PhD.
Téléphone: +421 905849879
Courriel: lucia.ondrejova@gmail.com
Code NUTS: SK041

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.liaz.sk

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti Liaz, s.r.o.

Numéro de référence: CUR000006
II.1.2)Code CPV principal
42600000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technologických zariadení určených na výrobu dielov pre motorové vozidlá, autobusy a poľnohospodárske stroje.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/12/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 014-028042

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

8. Od 19.10.2018 sa komunikácia medzi verej. obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet.

9. Pre potreby el. komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://ultimaratio.eranet.sk.

10. Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:

10.1 moment zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom elektronickej správy, ale len zverejňuje v systéme Eranet

10.2 moment prečítania v systéme Eranet v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej správy a ak lehota stanovená zákonom alebo komisiou verejného obstarávateľa začína plynúť odo dňa doručenia informácie.

V prípade neprečítania elektronickej informácie do 3 pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej informácie, považuje sa táto informácia za doručenú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty.

10.3. moment odoslania informácie v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej správy a ktorá má byť prijímateľovi doručená v lehote stanovenej ZVO.

11. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému Eranet, možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na stránke www.slovensko.sk. V takom prípade sa elektronická komunikácia riadi pravidlami danými týmto elektronickým kanálom.

12. Ak verejný obstarávateľ, poskytne informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ zabezpečí doručenie takejto informácie aj elektronickej podobe cez systém Eranet, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť.

13. Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí doručenie takejto žiadosti verejnému obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém Eranet, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti uvedenými prostriedkami. Pre dodržanie termínov na doručenie žiadosti verejnému obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia elektronickej podoby žiadosti cez systém Eranet. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží žiadosť do 3 pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systém Eranet (t.j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný obstarávateľ môže na takúto žiadosť hľadieť tak, ako keby nebola podaná.