Bygge og anlæg - 545981-2019

19/11/2019    S223    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 

Danmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 223-545981

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: udbud@mowe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boliggaarden.dk/forside.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1535-Afd._105_og_114_-_Noejsomhed_og_Sydvej_-_Integreret_Byggeri
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af integreret byggeri - Gennemførelse af helhedsplan for boligselskabet Boliggårdens afdeling nr. 105 og 114 og området omkring Nøjsomhed

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes en samarbejdsaftale om integreret byggeri omhandlende gennemførelse af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 Nøjsomhed. Ansøger forudsættes at være en sammenslutning af mindst 2 økonomiske aktører. Samtidig med indgåelsen af samarbejdsaftalen indgås aftale om udførelse af projektet i totalentreprise samt en totalrådgiveraftale. Samme økonomiske aktør eller koncernforbundne økonomiske aktører kan ikke få tildelt både entreprisen og totalrådgiveraftalen. Formålet med samarbejdsaftalen er at bringe relevante kompetencer i spil så tidligt som muligt, at etablere et effektivt og ligeværdigt samarbejde om projektering og udførelse af projektet og at skabe en aftale- og incitamentsstruktur, der giver parterne en fælles interesse i, at projektet indfrier og overgår bygherrens krav, behov og forventning. Materiale om udbud og projekt er frit tilgængeligt via udbudsportalen Byggeprojekt.dk, jf. pkt I.3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Afdeling 105 og 114 Nøjsomhed, der ligger ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter en gennemgribende renovering og ombygning af udvalgte blokke med fokus på tilgængelighed, opførelse af et kvarterhus samt et infrastrukturprojekt for de omkringliggende arealer og disses anlæg - og består bl.a. af følgende opgaver:

- Renovering og ombygning af 96 boliger til tilgængelighedsboliger,

- Facaderenovering, herunder opsætning af elevator, således der fremadrettet sikres adgang fra terrænniveau samt indgangsrepos,

- Opførelse af et 500 m2 kvarterhus,

- En ændring af områdets infrastruktur mht. veje, stiforløb, adkomst, belysning, LAR-anlæg, P-pladser etc.

Udbuddet er en del af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 og områdets udearealer. Projektet vedrører en lang række fysiske tiltag, som i samspil med øvrige indsatser skal løfte afdelingernes boliger samt nærområde; fokus er rettet mod tilgængelighed på området i og omkring Nøjsomhed.

Omfanget af arbejdet under den udbudte opgave er nærmere beskrevet i Projektbeskrivelsen (bilag I.1).

Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog. Det beskrivende dokument (bilag 0.1) indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte hold sætter sig grundigt ind i dette dokument. Processen er skitseret i det beskrivende dokuments afsnit 1.5.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Boliggården modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 3 egnede hold, vil Boliggården foretage en begrænsning i antallet af hold, der bliver opfordret til at afgive tilbud på opgaven, til 3 hold.

Udvælgelsen af holdene vil ske på baggrund af en samlet vurdering af holdets referencer i forhold til den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4) samt pkt III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

Ved vurderingen vil Boliggården lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder:

(a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med at skabe forøget værdi i komplekse projekter gennem et tæt samarbejde mellem parterne i projektet,

(b) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med renovering af boliger, som er i drift,

(c) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med alment boligbyggeri,

(d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med projektering og/eller udførelse af anlægs- og landskabsprojekter,

(e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med miljøsanering.

Kriterierne a-e vægter lige, og vurderingen foretages samlet. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalerne er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af aftalerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende aftale-administration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Både totalentreprenør og totalrådgiver skal i ESPD, del IV, litra B, oplyse følgende finansielle nøgletal for hver af de seneste 2 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger:

— Nettoomsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at totalentreprenøren og totalrådgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse den udbudte opgave, er det et krav, at totalentreprenøren henholdsvis totalrådgiveren opfylder de 3 nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i de seneste 2 regnskabsår:

For totalentreprenøren:

(a) Nettoomsætning på minimum 200 000 000 DKK,

(b) Egenkapital på minimum 40 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 5%.

For Totalrådgiveren:

(a) Nettoomsætning på minimum 20 000 000 DKK,

(b) Egenkapital på minimum 8 000 000 DKK,

(c) Soliditetsgrad på minimum 5%.

Det bemærkes, at totalentreprenør og/eller totalrådgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem totalentreprenør og/eller totalrådgiver og de(n) enhed/enheder, som totalentreprenør og/eller totalrådgiver baserer sig på. I så fald skal totalentreprenør og/eller totalrådgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som totalentreprenør og/eller totalrådgiver baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Totalentreprenøren og totalrådgiveren bedes hver især oplyse højst 5 referencer i ESPD’ens del V. Det vil sige, at holdet kan oplyse op til 10 referencer i alt.

Totalentreprenøren og totalrådgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Hvis totalentreprenøren henholdsvis totalrådgiveren oplyser mere end 5 referencer hver til brug for udvælgelsen, vil Boliggården alene se på de første 5 referencer.

Referencerne må højest være 5 år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af opgaven.

Boliggården har dermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser højest må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter Boliggårdens opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Bygherrens navn og kontaktperson;

2) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet;

3) Entrepriseform;

4) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse;

5) Projekt-/entreprisesum ekskl. moms;

6) Kort beskrivelse af projektet;

7) Kort beskrivelse af hvilke roller og opgaver totalentreprenøren henholdsvis totalrådgiveren har varetaget i projektet;

8) Konkret beskrivelse af samarbejdet i projektet.

Totalentreprenøren og totalrådgiveren bedes tydeligt beskrive ovenstående elementer i sine referencer. Hvis totalentreprenøren og/eller totalrådgiveren ikke har beskrevet sine referencer tydeligt, vil det kunne få negativ indflydelse på evalueringen, da Boliggården kun må lægge vægt på det, som klart kan udledes fra referencebeskrivelserne.

Ansøger har også mulighed for at vedlægge referencer, der kommer fra underentreprenøren eller underrådgiver, hvis der samtidig vedlægges bindende rådighedserklæring fra den pågældende enhed.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalentreprenøren og/eller totalrådgiveren skal være opmærksom på, at Boliggården stiller en række sociale krav, herunder arbejdstagerrettigheder. Disse krav fremgår af udbudsmaterialet, som der er gjort frit tilgængeligt via udbudsportalen angivet under udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3). Det bemærkes ligeledes, at såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), stilles der krav om, at deltagerne påtager sig solidarisk hæftelse og udpege en virksomhed som repræsentant for sammenslutningen. Totalentreprenøren og/eller totalrådgiveren opfordres til at anvende den til udbuddet vedlagte skabelon, jf. bilag 0.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Totalentreprenør og totalrådgiver skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boliggården kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i ESPD anførte udelukkelsesgrunde, og at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2). Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt totalentreprenør og/eller totalrådgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Boliggården har forberedt og uploadet et elektronisk EPSD på den anvendte udbudsplatform, jf. pkt I.3), som totalentreprenør og totalrådgiver skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at totalentreprenøren og totalrådgiveren opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Det bemærkes, at Boliggården har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud. Byggeprojekt besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten ved udfyldelsen af ESPD på Byggeprojekt via e-mail: SUPPORT@BYGGEPROJEKT.DK eller på te-lefon +45 43 90 14 70.

Boliggården vil i forbindelse med meddelelsen om prækvalifikation anmode de prækvalificerede hold om at fremsende dokumentation for de oplysninger totalentreprenøren og totalrådgiveren har afgivet i eESPD, jf. udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Som bevis for, at holdet eller støttende tredjepersoner, som totalentreprenøren og totalrådgiveren baserer sig på, jf. § 135, stk. 2, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal totalentreprenøren og totalrådgiveren fremlægge følgende dokumentation:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at totalentreprenøren og totalrådgiveren ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at totalentreprenøren og totalrådgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske ansøgere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori totalentreprenøren eller totalrådgiveren er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra ansøgningsfristen. Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal ansøger fremlægge årsregnskaber eller revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning, egenkapital, soliditetsgrad samt likviditetsgrad.

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 og III.1.3, skal ansøger vedlægge en støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boliggården ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. Boliggården har udarbejdet en skabelon (Bilag 0.3), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. Boliggården opfordrer ansøger til at anvende denne skabelon.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019