Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 546133-2021

27/10/2021    S209

Nederland-Maastricht: Bouwwerkzaamheden

2021/S 209-546133

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maastricht
Nationaal identificatienummer: 51488744
Postadres: Mosae Forum 10
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6211 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Marc Kraan
E-mail: marc.kraan@maastricht.nl
Telefoon: +31 627850828
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gemeentemaastricht.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187992
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187992
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concurrentiegerichte dialoog voor Landbouwbelang Maastricht

Referentienummer: VIA2021010MK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft de herontwikkeling van het Landbouwbelang, gelegen in de gemeente Maastricht. Meer toelichting en informatie treft u aan in de bijlage 5 "Ambitiedocument Landbouwbelang Maastricht", bijlage 6 concept Programma van Uitganspunten (PvU) Landbouwbelang en bijlage 9 Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Landbouwbelang.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211100 Werkzaamheden voor huizenbouw
45211360 Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft de herontwikkeling van het Landbouwbelang, gelegen in de gemeente Maastricht. De looptijd van de overeenkomst is onbekend daar het resultaat van aanbestedingsprocedure nog niet bekend is.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsdocumenten met kenmerk VIA2021010MK

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsdocumenten met kenmerk VIA2021010MK

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsdocumenten met kenmerk VIA2021010MK

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 05/09/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsdocumenten met kenmerk VIA2021010MK

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de aanbestedingsdocumenten met kenmerk VIA2021010MK

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2021