Diensten - 546160-2018

12/12/2018    S239    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zielona Góra: Technische ontwerpdiensten

2018/S 239-546160

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Nationaal identificatienummer: 017511575-00090
Postadres: ul. Boh. Westerplatte 31
Plaats: Zielona Góra
NUTS-code: PL43
Postcode: 65-950
Land: Polen
Contactpersoon: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 683271068
Fax: +48 683253468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części

Referentienummer: O.ZG.D-3.2413.20.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92

W podziale na 3 części:

Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320

Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Wraz z:

— opracowaniem materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót i przygotowaniem wniosku,

— uzyskaniem braku sprzeciwu w realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu,

— udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej,

— pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 209 800.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rzepin-Boczów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska, województwo lubuskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części:

Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Głównego Projektanta / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Zawodowa integracja osób / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 600.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stok-Bucze

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska, województwo lubuskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części:

Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Głównego Projektanta / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Zawodowa integracja osób / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 64 800.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brójce-Lutol Suchy

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska, województwo lubuskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części:

Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Głównego Projektanta / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Zawodowa integracja osób / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 400.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w należytym wykonaniu - opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług określonych poniżej.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawcy.

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu (opracowaniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

W przypadku złożenia oferty na Część nr 1, nr 2, nr 3

Jednej dokumentacji projektowej (PB lub PW) dla remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi lub ulicy klasy co najmniej G o długości co najmniej 1,5 km.

Uwaga:

Pod określeniem wykonanie (opracowanie dokumentacji projektowej) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru tego opracowania lub równoważnego dokumentu.

Pod określeniem opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania jej aktualizacji lub optymalizacji.

Pod określeniem PB należy rozumieć Projekt budowlany.

Pod określeniem PW należy rozumieć Projekt wykonawczy.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068).

2. Osób.

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będą dostępne osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej, spełniające określone wymagania:

W przypadku złożenia oferty na Część nr 1, nr 2, nr 3

Główny Projektant - 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Pełnił funkcję projektanta branży drogowej lub sprawdzającego branży drogowej przy opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej (Pb lub Pw) dla remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi lub ulicy klasy co najmniej G o długości co najmniej 1,5 km.

Sprawdzający branży drogowej - 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Pełnił funkcję projektanta branży drogowej lub sprawdzającego branży drogowej przy opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej (Pb lub Pw) dla remontu, przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi lub ulicy klasy co najmniej G o długości co najmniej 1,5 km.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza, aby ten sam Główny Projektant mógł zostać wskazany dla trzech części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.

Pod określeniem wykonanie (opracowanie dokumentacji projektowej) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru tego opracowania lub równoważnego dokumentu.

Pod określeniem opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania jej aktualizacji lub optymalizacji.

Pod określeniem PB należy rozumieć Projekt budowlany.

Pod określeniem PW należy rozumieć Projekt Wykonawczy.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068).

Przez stwierdzenie: „pełnił funkcje projektanta lub sprawdzającego” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Uwaga do pkt. II.2.7) ogłoszenia: Przewiduje się iż wykonywanie całości Umowy trwać będzie 20 miesięcy o dnia podpisania Umowy. Termin realizacji Umowy jest szacunkowy i zależy od okresu trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zwanego "JEDZ", sporządzanego i składanego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców - tom I SIWZ).

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (na Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - dokumentów, o których mowa w punkcie III.1.3);

b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1) (tylko w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp), 2), 3), 4), 5), 6), 9) bądź (dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) w odpowiednim zakresie.

9. Uwaga do pkt. II.2.5) Kryterium „Zawodowa integracja osób” będzie rozpatrywane na podstawie ilości pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, którzy należą do grup określonych w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Szczegółowy opis w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/12/2018