Services - 546248-2018

12/12/2018    S239    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Rødovre: Non-scheduled passenger transport

2018/S 239-546248

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Denmark
Contact person: Tina Maria Edwards Nielsen
Telephone: +45 36377074
E-mail: udbud@rk.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: https://www.rk.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226989&B=RK
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226989&B=RK
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kørsel af børn i Rødovre Kommune

II.1.2)Main CPV code
60140000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter kørsel af børn i Rødovre Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Kørsel til skovbørnehaver,

- Delaftale 2: Kørsel til skolesvømning.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kørsel af børn i Rødovre Kommune

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
60140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:

Rødovre Kommune.

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet omfatter kørsel af børn i Rødovre Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Kørsel til skovbørnehaver,

- Delaftale 2: Kørsel til skolesvømning.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet og service / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mulighed for forlængelse op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Social klausul

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Som Leverandør til Rødovre Kommune skal der så tidligt som muligt inden leverancen/arbejdets udførelse tages kontakt til Jobcentret hos Rødovre Kommune på tlf. 36 37 70 60 med henblik på at indgå i et samarbejde om Rødovre Kommunes beskæftigelsesindsats.

Efterlevelse af internationale konventioner:

- Leverandøren forpligter sig som en del af rammeaftalegrundlaget til at efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder:

- - Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105);

- - Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111);

- - Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182);

- - Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135);

- - Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal for delaftale 1 og 2 opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal ved aftalestart have forsikringsmæssig dækning af sit produkt- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende:

- - Personskade på minimum 10 000 000 DKK;

- - Tingskade på minimum 5 000 000 DKK;

- - Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 20% for hvert af de 3 seneste tilgængelige årsregnskaber.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

For begge delaftaler gælder det at tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende typer kørsel inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet). Med tilsvarende kørsel, menes kørsel af børn i alderen 3-6 år, eller skolebørn, med fast køreplan hen over et år/skoleår.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2018