Prekės - 546350-2019

19/11/2019    S223

Rumunija-Bukareštas: Parketlentės

2019/S 223-546350

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Nacionalinis registracijos Nr.: 13746143
Adresas: Str. Mărăşti nr. 20A
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 011468
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mioara Micu
El. paštas: achizitii@cosr.ro
Telefonas: +40 213101198
Faksas: +40 213150490

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.cosr.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100269437
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Organizație neguvernamentală
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Sport

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Achiziție suprafață mobilă de joc handbal/baschet Sala Polivalentă din cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000 Izvorani

Nuorodos numeris: 13746143201924IzP
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44191600 Parketlentės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitie suprafata mobila de joc handbal/baschet Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000 Izvorani, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile, a se lua in considerare ziua publicarii.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14.

Termenele au fost stabilite prin luarea in considerare a prevederilor: art. 4 alin. (1) din OUG nr. 98/2017, art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018; art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 98/2017, art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016, art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 651 360.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45432111 Lanksčiųjų grindų dangų klojimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO322 Ilfov
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Complexul Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Achizitie suprafata mobila de joc handbal/baschet Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000 Izvorani, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile, a se lua in considerare ziua publicarii.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14.

Termenele au fost stabilite prin luarea in considerare a prevederilor: art. 4 alin. (1) din OUG nr. 98/2017, art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018; art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 98/2017, art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016, art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de garantie. / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat privind bugetul local si bugetul de stat etc. la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— George Boroi – secretar general,

— Florin Misca – secretar general adjunct,

— Razvan Silviu Dumbrava-director economic,

— Carmen Trocan – director Departament resurse umane, juridic si relatii cu autoritatile,

— Mioara Micu – director Departament achizitii publice,

— Ion Pojoranu – director coordonator,

— Simona Ghita – director economic adjunct,

— Constantin Diaconu – director tehnic,

— Liviu Bucuroiu – expert tehnic,

— Ruxandra-Maria Jipa – expert,

Modalitatea de îndeplinire: AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Odata si alaturi de DUAE, ofertantii vor depune o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerina nr. 1. Ofertanii trebuie să demonstreze că in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare (suprafete de joc) in valoare cumulata de cel putin 600 000,00 RON, fara TVA.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Se solicita esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante.

Proportia de subcontractare. Se va/vor preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intenioneaz sa o/le subcontracteze, daca este cazul.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații precum: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea, valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică/sectorială/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității/entității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea/entitatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru.

Se va completa DUAE. Documentele/materialele justificative care probeaza cele asumate vor fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc, conform clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE, separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm (art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completerile ulterioare).

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 20/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

O ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către autoritatea contractantă la momentul deschiderii ofertelor (accesarea ofertelor în SEAP după expirarea termenului de transmitere a ofertelor).

Oferta nu este respinsă la momentul accesării acesteia, atunci când garanția de participare:

(a) constituită ca instrument de garantare este prezentată conform instrucțiunilor, dar sub altă formă, sumă sau perioadă de valabilitate decât cele solicitate. În situația în care ofertantul nu remediază, la solicitarea autorității contractante sau din proprie inițiativă aspectele legate de forma, suma sau perioada de valabilitate a instrumentului de garantare în termen de cel mult 3 zile de la solicitarea autorității contractante, oferta prezentată este considerată inacceptabilă și nu mai este luată în considerare în procesul de evaluare,

(b) constituită prin virament bancar nu acoperă nivelul/suma stabilită prin „Instructiuni pentru ofertanti” și anunțul de participare,

(c) constituita prin depunere la casieria unitatii nu acoperă suma stabilită prin „Instructiuni pentru ofertanti” și anunțul de participare.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Conform art. 8 din Lg nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/11/2019