Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 546429-2021

27/10/2021    S209

Poland-Ełk: Special-purpose motor vehicles

2021/S 209-546429

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ełk
National registration number: 8481831367
Postal address: ul. Tadeusza Kościuszki 28A
Town: Ełk
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-300
Country: Poland
Contact person: Marcin Supiński
E-mail: ug@elk.gmina.pl
Telephone: +48 876194500
Fax: +48 876194500
Internet address(es):
Main address: http://elk.gmina.pl/
Address of the buyer profile: http://elk.gmina.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://elk.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk -Zakup samochodu asenizacyjnego

Reference number: KZP.271.3.7.2021
II.1.2)Main CPV code
34144000 Special-purpose motor vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk tj. Zakup samochodu asenizacyjnego.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowy opis sprzętu stanowi załącznik do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL623 Ełcki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk tj. Zakup samochodu asenizacyjnego. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu, silnik

i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowy opis sprzętu stanowi załącznik do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę min. 1 fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego (ssąco-płuczącego) na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/12/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/12/2021
Local time: 12:10
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej/ cenach

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się

w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana

w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie w przypadkach innych wnosi się w ciągu 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021