Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 546440-2021

27/10/2021    S209

Poland-Gdansk: Parts and accessories for vehicles and their engines

2021/S 209-546440

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Postal address: ul. Okopowa 15
Town: Gdańsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 80-819
Country: Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
E-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
Telephone: +48 477414817/945/946/752
Internet address(es):
Main address: http://pomorska.policja.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI PEUGEOT, CITROEN, DACIA DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU

Reference number: 39/2021
II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku. Zakup będzie realizowany przez 24 miesiące od podpisania umowy.Realizacja dostaw będzie przebiegać etapowo, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. .Na części nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca zaoferuje stałą marże/rabat w %. w przypadku, gdy Wykonawca nie poda % wysokości marży/rabatu Zamawiający przyjmuje 0%. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono żadnych wstępnych konsultacji rynkowych. Udzielenie zamówienia przewidziano zgodnie z art. 132 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. .Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 192 717.31 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wydział Transportu |KWP w Gdańsku

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 192 717.31 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Cena: 30%

2. Jakość (producenci punktowani w załączniku nr 8) - 60%

3. Wysokość upustu/rabatu w % na części nieobjęte zamówieniem podstawowym: 10%

, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.800,00 ZŁ

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną dostawą części zamiennych do pojazdów o wartości nie mniejszej niż: 80.000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

POZOSTAŁE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Adres strony internetowej: https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, przez pobranie i odszyfrowanie ofert przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

.Otwarcie ofert jest niepubliczne. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2024

VI.3)Additional information:

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert:

1. OFERTA CENOWA ZGODNA Z ZAŁĄCZONYM DRUKIEM „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SWZ wraz z WYKAZEM ASORTYMENTOWYM zał. nr 8 do SWZ.

2. WADIUM na zasadach opisanych w rozdziale XIX SWZ

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1, 2 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie

któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

3. PEŁNOMOCNICTWO

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.

Ww. pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza.

4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu o udostępnieniu zasobów (zał. nr 7 do SWZ) opisane w rozdziale VIII ust. 3 SWZ oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, ( zał. nr 2 do SWZ).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ .

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

A) Aktualnych na dzień składania ofert:

Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „JEDZ”, który stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ składają:

1) Wykonawca;

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;

3) podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się w JEDZ wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

B) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w:

1) rozdziale X – Warunki udziału w postępowaniu tj

„Doświadczenie Zawodowe”, zał. nr 6 do SWZ

2) rozdziale XI – podstawy wykluczenia z postępowania tj.

dokumenty wymienione w tabeli rozdziału XI

W rozdziale XXII SWZ określono szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Art. 515 ust. 1pzp: Odwołanie wnosi się:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Art. 515 ust 2 pzp: Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

7. Art. 515 ust. 3 pzp: Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy p.z.p.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021