The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 546440-2021

27/10/2021    S209

Poland-Gdansk: Parts and accessories for vehicles and their engines

2021/S 209-546440

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Postal address: ul. Okopowa 15
Town: Gdańsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 80-819
Country: Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
E-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
Telephone: +48 477414817/945/946/752
Internet address(es):
Main address: http://pomorska.policja.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI PEUGEOT, CITROEN, DACIA DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU

Reference number: 39/2021
II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku. Zakup będzie realizowany przez 24 miesiące od podpisania umowy.Realizacja dostaw będzie przebiegać etapowo, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. .Na części nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca zaoferuje stałą marże/rabat w %. w przypadku, gdy Wykonawca nie poda % wysokości marży/rabatu Zamawiający przyjmuje 0%. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono żadnych wstępnych konsultacji rynkowych. Udzielenie zamówienia przewidziano zgodnie z art. 132 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. .Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 192 717.31 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wydział Transportu |KWP w Gdańsku

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 192 717.31 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Cena: 30%

2. Jakość (producenci punktowani w załączniku nr 8) - 60%

3. Wysokość upustu/rabatu w % na części nieobjęte zamówieniem podstawowym: 10%

, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.800,00 ZŁ

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną dostawą części zamiennych do pojazdów o wartości nie mniejszej niż: 80.000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

POZOSTAŁE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Adres strony internetowej: https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, przez pobranie i odszyfrowanie ofert przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

.Otwarcie ofert jest niepubliczne. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2024

VI.3)Additional information:

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert:

1. OFERTA CENOWA ZGODNA Z ZAŁĄCZONYM DRUKIEM „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SWZ wraz z WYKAZEM ASORTYMENTOWYM zał. nr 8 do SWZ.

2. WADIUM na zasadach opisanych w rozdziale XIX SWZ

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1, 2 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie

któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

3. PEŁNOMOCNICTWO

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.

Ww. pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza.

4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu o udostępnieniu zasobów (zał. nr 7 do SWZ) opisane w rozdziale VIII ust. 3 SWZ oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, ( zał. nr 2 do SWZ).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ .

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

A) Aktualnych na dzień składania ofert:

Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „JEDZ”, który stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ składają:

1) Wykonawca;

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;

3) podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się w JEDZ wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

B) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w:

1) rozdziale X – Warunki udziału w postępowaniu tj

„Doświadczenie Zawodowe”, zał. nr 6 do SWZ

2) rozdziale XI – podstawy wykluczenia z postępowania tj.

dokumenty wymienione w tabeli rozdziału XI

W rozdziale XXII SWZ określono szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Art. 515 ust. 1pzp: Odwołanie wnosi się:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Art. 515 ust 2 pzp: Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

7. Art. 515 ust. 3 pzp: Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy p.z.p.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021