The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 546440-2021

27/10/2021    S209

Polska-Gdańsk: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2021/S 209-546440

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Okopowa 15
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-819
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
E-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
Tel.: +48 477414817/945/946/752
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pomorska.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI PEUGEOT, CITROEN, DACIA DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU

Numer referencyjny: 39/2021
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku. Zakup będzie realizowany przez 24 miesiące od podpisania umowy.Realizacja dostaw będzie przebiegać etapowo, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. .Na części nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca zaoferuje stałą marże/rabat w %. w przypadku, gdy Wykonawca nie poda % wysokości marży/rabatu Zamawiający przyjmuje 0%. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono żadnych wstępnych konsultacji rynkowych. Udzielenie zamówienia przewidziano zgodnie z art. 132 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. .Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 192 717.31 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wydział Transportu |KWP w Gdańsku

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 192 717.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena: 30%

2. Jakość (producenci punktowani w załączniku nr 8) - 60%

3. Wysokość upustu/rabatu w % na części nieobjęte zamówieniem podstawowym: 10%

, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.800,00 ZŁ

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną dostawą części zamiennych do pojazdów o wartości nie mniejszej niż: 80.000,00 zł brutto oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

POZOSTAŁE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Adres strony internetowej: https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, przez pobranie i odszyfrowanie ofert przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

.Otwarcie ofert jest niepubliczne. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2024

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert:

1. OFERTA CENOWA ZGODNA Z ZAŁĄCZONYM DRUKIEM „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SWZ wraz z WYKAZEM ASORTYMENTOWYM zał. nr 8 do SWZ.

2. WADIUM na zasadach opisanych w rozdziale XIX SWZ

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1, 2 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie

któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

3. PEŁNOMOCNICTWO

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.

Ww. pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza.

4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu o udostępnieniu zasobów (zał. nr 7 do SWZ) opisane w rozdziale VIII ust. 3 SWZ oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, ( zał. nr 2 do SWZ).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ .

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

A) Aktualnych na dzień składania ofert:

Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „JEDZ”, który stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ składają:

1) Wykonawca;

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;

3) podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się w JEDZ wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

B) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w:

1) rozdziale X – Warunki udziału w postępowaniu tj

„Doświadczenie Zawodowe”, zał. nr 6 do SWZ

2) rozdziale XI – podstawy wykluczenia z postępowania tj.

dokumenty wymienione w tabeli rozdziału XI

W rozdziale XXII SWZ określono szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Art. 515 ust. 1pzp: Odwołanie wnosi się:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Art. 515 ust 2 pzp: Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

7. Art. 515 ust. 3 pzp: Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy p.z.p.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021