Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 546473-2021

Submission deadline has been amended by:  604374-2021
27/10/2021    S209

Bulgaria-Dobrich: Buses and coaches

2021/S 209-546473

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TsENTaR ZA SPETsIALNA OBRAZOVATELNA PODKREPA "D-R PETaR BERON"
National registration number: 000842710
Postal address: ul. YORDAN YOVKOV No..4
Town: gr.Dobrich
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Postal code: 9300
Country: Bulgaria
Contact person: Komna Milkova Novakova
E-mail: beron@abv.bg
Telephone: +359 058602024
Internet address(es):
Main address: https://beron-dobrich.info/
Address of the buyer profile: https://sop.bg/beron-dobrich-608/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sop.bg/beron-dobrich-608/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sop.bg/beron-dobrich-608/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://sop.bg/beron-dobrich-608/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка чрез закупуване на 1 бр. нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за качване и слизане на учениците"

Reference number: 210001
II.1.2)Main CPV code
34121000 Buses and coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка  чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за качване и слизане на деца и ученици със специални образователни потребности“ , за нуждите на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ град Добрич.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 108 300.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Main site or place of performance:

град Добрич, ул. Йордан Йовков 4 , Център за специална образователна подкрепа " Д-р Петър Берон"

II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за качване и слизане на деца и ученици със специални образователни потребности“ , за нуждите на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ град Добрич.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за доставка от датата на сключване на договор / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на доставка удостоверена с Приемо-предавателния протокол / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Гаранционен срок в километри пробег, считано от датата на доставка удостоверена с Приемо-предавателния протокол / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 108 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Няма поставено изискване от възложителя

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 13:30
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка в случаите по чл. 54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, част III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТПТДСу както и участници, които са свързани лица по параграф 1, т.13 от ДР на ЗППЦК, както и участник който е предоставил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал.3-5 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал.3-5 от ЗОП или чието ценово предложение навдвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката или участник , който след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на офертата си , както и участник, който не отговаря на условията, посочени в настоящото обявление и в документацията или не отговаря на правилата и изискванията , свързани с опазване на околната среда, созиалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/ или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

Органи от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към услугите предмет на поръчката , както следва:

Отнносно задължения, свързани с данъци и осигуровки:

- Национална агенция по приходите -https://inetdec.nra.bg/

относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд;

-Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/

- Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/

- ИА " Главна инспекция по труда "- https://www.gli.government.bg

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗО, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/ или решението за одобряване на обявлението за зменение или за допълнителна информация може да се подаде в десетдневния срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021