Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 546474-2021

27/10/2021    S209

Hungary-Budapest: Waste and rubbish containers and bins

2021/S 209-546474

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 10941362244
Postal address: Kalotaszeg Utca 31
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1116
Country: Hungary
Contact person: Dinócsik Tünde
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Telephone: +36 305757319
Fax: +36 14596846
Internet address(es):
Main address: http://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113682021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113682021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

K2175 - 770 literes hulladékgyűjtő tartályok besz

Reference number: EKR001113682021
II.1.2)Main CPV code
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

K2175 - 770 literes műanyag új hulladékgyűjtő tartályok beszerzése és szállítása

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

Egyedi megrendelések alapján Ajánlatkérő Budapest közigazgatási határán belül található - az egyedi megrendelésben megjelölt - telephelye

II.2.4)Description of the procurement:

350 db fix, mint alapmennyiség és a II.2.11. pontban meghatározott 100 db opciós mennyiségben új 770 literes műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és szállítása

Ajánlatkérő „új” kifejezés alatt az alábbiak együttes meglétét/teljesülését érti: a megajánlott/jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződés időtartama leszállított tartályok nem lehetnek 1 évnél régebbi gyártásúak, sérülésmentesnek kell lenniük, és a Társaságunk részére gyártott tartály másnak nem értékesíthető.

A hulladékgyűjtő tartályok lehívására Ajánlatkérő által megküldött egyedi megrendelések szerint kerül sor, melynek gyakoriságát és tartalmát az eljárás részeként kiadott szállítási szerződés tervezet tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó tartály pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

VI.3. pont folytatása

27.) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra is, hogy az árubeszerzés tárgya egy típusú (űrtartalmú) hulladékgyűjtő tartály beszerzése

28.) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként - mint szakmai ajánlat - meg kell adnia a megajánlott tartály gyártóját.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a megajánlott tartály gyártója az ajánlat részeként nem kerül megadásra.

29.) Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania az ajánlati dokumentáció III/26. pontjában előírt nyilatkozatokat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/12/2021
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Amennyiben a megkötendő szerződés időtartama alatt a jelen ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott fix alapmennyiség - 350 db - kimerítésre kerül, abban az esetben Ajánlatkérőnek lehetősége van további opciós mennyiségként 100 db mennyiségben jelen felhívás II.2.4. pontja szerinti hulladék gyűjtő tartályt megrendelni a szerződésben meghatározott feltételek mellett.

Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közösajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.”8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt azajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlattevőnek az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szólónyilatkozatot.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (8) bekezdése alapján részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, figyelemmel a Kbt. 69. § (10), (11a) bekezdésre figyelemmel is.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt hulladékgyűjtő tartály értékesítésből - általános forgalmi adó nélkül- számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha hulladékgyűjtő tartály értékesítéséből - általános forgalmi adó nélkül számított - származó árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább a 13 000 000 Ft értéket.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr.1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a formanyomtatvány IV. rész alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.

M.1. Az AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (3x365 napban) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon - belül megkezdett) műanyag hulladékgyűjtő tartály szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáit.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím), a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az AT saját teljesítésének arányát is), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rend 21. § (1), a 22. § (1)-(2), valamint a 24.§ (3) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (3x365 napban) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven - 6x 365 napon -belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően „műanyag hulladékgyűjtő tartály” tárgyú szállításra (értékesítésére) vonatkozó referenciával, amelynek keretében legalább 50 db tartály leszállítása megtörtént.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

A referencia követelmény legfeljebb kettő szerződésből teljesíthető.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kötbér:

Késedelmi kötbér:

A késedelmes szállítás esetén Ajánlatkérő a késedelem minden megkezdett napjára napi 1% kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértéke.

A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 10%-a.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

Meghiúsulási kötbér a szerződés részleges meghiúsulása esetére:

A szerződés részleges meghiúsulása (adott megrendelés meghiúsulása) esetén, így akkor, ha nyertes Ajánlattevő késedelme adott megrendelés esetén elérte a 10 napot (amely szintén meghiúsulásnak minősül), vagy a hibás termékek kijavítására/kicserélésére adott 5 munkanapos határidő eredménytelenül telik el, illetve a kijavított/kicserélt termékek is hibásnak minősülnek , nyertes Ajánlattevő az adott megrendelésben szereplő, le nem szállított, vagy minőségi kifogás miatt át nem vett termék(ek) nettó vételára 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles Ajánlatkérő részére fizetni, továbbá Ajánlatkérő érvényesítheti nyertes Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Meghiúsulási kötbér a szerződés teljes meghiúsulása esetére:

Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül (a megkötendő szerződés 11. pont rendelkezései alapján) úgy nyertes Ajánlattevő - az opció nélküli mennyiség felhasználása során - az opció nélküli szerződéses mennyiségből még nem teljesített darabszám nettó értéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, - az opcionálisan igénybe vehető keretösszeg felhasználása esetén - az opcionális mennyiségből még nem teljesített darabszám nettó értéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá Ajánlatkérő érvényesítheti nyertes Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek)

Felek az Áfa törvény 55. §-a szerinti teljesítések utáni elszámolásban állapodnak meg. Az ellenérték megfizetése, az eseti megrendelések igazolt teljesítését követően a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Jótállási idő: 48 hónap; a leszállított, Ajánlatkérő részére átadott termékekre vonatkozón a teljesítésigazolások napjától számítva.

Fentiek a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerültek részletezésre.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 13:00
Place:

EKR rendszer felületén

Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában

9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)(EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerintielektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.

17) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

18) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

19) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné Dr. Bőcz Ildikó (FAKSZ lajstromszám: 00335)

20) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

22) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

23. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a konkrétan (az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás keretében) meghatározott minőségi és műszaki- és szabványkövetelményeknek megfelelő áru felel meg. Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás valamennyi megkövetelt paramétert rögzít, további minőségi követelményt Ajánlatkérő nem támaszt a hulladékgyűjtő tartály vonatkozásában, mely okból kifolyólag gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott esetben (adott részajánlati körben) további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

24.) A megkötendő szerződés hatálybalépését követően ajánlatkérő felhívására nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre bocsátani az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban és szerződéstervezetben előírt és részletezett etalon terméket. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatályba lépéséről szóló, Ajánlatkérőtől származó értesítés elküldése napjától számított 3 munkanapon belül „etalon” hulladékgyűjtő tartályt kell biztosítania Megrendelő részére

Az etalon termék rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.

25.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.

26.) Tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása tárgyi eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás: II.2.4. pontban

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2021