Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 546505-2021

27/10/2021    S209

România-Ocna Mureș: Module solare fotovoltaice

2021/S 209-546505

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orasul Ocna Mures
Număr naţional de înregistrare: 4563228
Adresă: Strada N. IORGA, Nr. 27
Localitate: Ocna Mures
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 515700
Țară: România
Persoană de contact: Morar Viorel Claudiu
E-mail: achizitii@primariaocnamures.ro
Telefon: +40 0258871257/ 0733670584
Fax: +40 0258871217
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaocnamures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129911
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZAREA ȘI INSTALAREA UNUI SISTEM FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 500KW PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREȘ ȘI RACORDARE CEF OCNA MUREȘ LA RED

Număr de referinţă: 6
II.1.2)Cod CPV principal
09331200 Module solare fotovoltaice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

- Achiziția de echipamente cu montaj: 1.584 panouri fotovoltaice și accesorii

- Executarea lucrărilor de instalare a echipamentelor livrate pe amplasament inclusiv realizarea împrejmuirii și a drumului de acces spre CEF și a drumului de incintă

- Realizarea și autorizarea sistemului de supraveghere

- Racordarea CEF Ocna Mureș la RED.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 884 516.85 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09331200 Module solare fotovoltaice
35120000 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
44313100 Împrejmuire cu plasă metalică
45111291 Lucrări de amenajare a terenului
45233160 Drumuri şi alte suprafeţe pietruite
45317000 Alte lucrări de instalare electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO121 Alba
Locul principal de executare:

Localitatea Ocna Mures, Colonia Peste Mureș, Nr. 9, Jud. Alba

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

- Achiziția de echipamente cu montaj: 1.584 panouri fotovoltaice și accesorii

- Executarea lucrărilor de instalare a echipamentelor livrate pe amplasament inclusiv realizarea împrejmuirii și a drumului de acces spre CEF și a drumului de incintă

- Realizarea și autorizarea sistemului de supraveghere

- Racordarea CEF Ocna Mureș la RED.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Energy Programme in Romania”, Prioritatea Energy Efficiency

II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea proiectului este asigurată din EEA andNorwegian Financial Mechanisms 2014-2021, “Energy Programme in Romania”, Prioritatea Energy Efficiency. Finanțarea nerambursabilă reprezintă 84,99%, iar cota de cofinanțare din bugetul local este de 15.01%.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Cerința nr. 1

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 2

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016

Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (2) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 3

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr.4

Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.

Documente solicitate de Autoritatea Contractantă pentru demonstrarea inexistenței situațiilor de excludere:

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Dovada neîncadrării în situațiile de excludere precizate la art.164 din legea nr.98/2016 se face prin prezentarea cazierului judiciar si fiscal pentru operatorul economic si a cazierului judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la nivelul societatii comerciale. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declaratie de înregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la data semnarii contractului.

Împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 – formular nr. 9. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante respectiv: a) în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vințeler Silviu – Primar; Onac Aida – Director executiv; Pandor Simion Nicușor – secretar oraș; Biriș Sorina Geta - inspector în cadrul serviciului urbanism – investiții, membru în comisia de evaluare a ofertelor; Vancea Nicolae – inspector în cadrul BCRU, membru în comisia de evaluare a ofertelor; Potinteu Vasile – șef birou achiziții publice, membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor; Morar Viorel Claudiu- consilier achiziții, președinte al comisiei de evaluare a ofertelor; Olariu Iakab Iulian – inspector birou urbanism, membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor; Kolozsvari Adina - inspector în cadrul Serviciului VITL, membru în comisia de evaluare a ofertelor; Nicoara Florin Ovidiu – Director executiv; Oltean Ana - controlor CFI; Guț Maria Ana, membru în comisia de evaluare a ofertelor; Neamțu Teodor – expert cooptat; Lazăr Ioana – expert cooptat, Popescu Alin Marcel - reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare achiziției;

b) Persoanele cu funcții de decizie (consilieri locali) care aprobă bugetul autorității contractante sunt: Aron Marin, Baciu Ioan, Bartha Andrei Mugurel, Cristea Sorin, Damian Liviu Rareș, Duma Gavrilă, Jinaru Ion Daniel, Kiss Kinga Ildikó, Macarie Octavian, Marele Adrian Cristian, Milaciu Gheorghe Victor, Nicoară Marcela Elena, Podariu Pavel Gligor, Popa Gheorghe, Pușcaș Ioan, Stoica Alin Sebastian, Mihăiescu Radu Ciprian

Operatorii economici trebuie să dovedească forma de înregistrare în register comerciale (precum și obiectul de activitate).

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participant vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participant în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publică, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii prezentarii documentului.

Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanților li se solicită să demonstreze livrarea și montarea în mod corespunzător de bunuri similare celor care fac obiectul achiziției (sisteme fotovoltaice on grid) efectuate în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, în valoare cel puțin egală cu valoarea estimată, la nivelul a cel mult trei contractePentru scopul prezentei proceduri:1. perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare simplificat ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.2. livrări de produse similare (sisteme fotovoltaice) efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de Ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul produselor nominalizat de către Ofertant în DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In cazul subcontractarii se va prezenta Acordul de subcontractare.Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Se va completa DUAE pentru fiecare subcontractant daca ofertantul se bazeaza pe capacitatea subcontractantului / subcontractantilor conform prevederilor art.I pct.29 din OUG107/2017. Ofertantului clasat pe primul loc i se vor solicita documente justificative care sa sustina cele declarate in DUAE.

Copii ale părților relevante ale contractelor de furnizare, Procese – verbale de recepție și / sau punere îîn funcțiune a bunurilor livrate, Recomandari, Certificate constatatoare.In cazul depunerii unei oferte comune, toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta:- Acordul de asociere Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016 situatie in care se prezinta Angajamentul ferm al tertului sustinator / angajamentele fermeale tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestora de catre tert /tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prinprecizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice siprofesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm,tertul/tertii se va/vor angaja cava/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE. Angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la finalul evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Potențiali Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în Fisa de date a achizitiei.

Cu privire la toate standardele, materialele, echipamentele și dotările care fac obiectul achiziției, specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie un procedeu de special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea101/2016, cu modificarile si completarile ulterioar

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția juridica
Adresă: str. Nicolae Iorga nr. 27
Localitate: Ocna Mures
Cod poștal: 515700
Țară: România
E-mail: juridic@primariaocnamures.ro
Telefon: +40 0258871217
Adresă internet: www.primariaocnamures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2021