Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 54699-2020

04/02/2020    S24

Magyarország-Kecskemét: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 024-054699

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 002-001806)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513567
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Katona József Színház tervezés

Hivatkozási szám: EKR001648852019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Kecskeméti Katona József Színház és a Ruszt Stúdió komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és bővítésére valamint mélygarázs kialakítására és környezetalakításra vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére

AK részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a tervezési feladat egy komplex beruházás szerves részét képezi, a benne foglalt épületek, funkciók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így azt egy feladatként kell kezelni. Bizonyos funkciócsoportok helye nem eldöntött a színház (és bővítménye), valamint a Ruszt Stúdió épülete között, valamint a közös energetikai rendszer kiépítésének igénye rendkívül szorosan kapcsolja össze a két épületet.

AK a Kbt. 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 002-001806

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 14/02/2020
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 18:00
Helyesen:
Dátum: 14/02/2020
Helyi idő: 18:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:

Jogorvoslat: a Kbt. 148. § szerint.

Értékelési szempontokra adható pontszámok: 0-10, Értékelés módszere: 1. részszempont fordított arányosítás, 2.-4. részszempont: abszolút értékelés (pontkiosztás)

A II.2.4) pontban rögzített tanulmányterv (megvalósíthatósági tanulmány) készítése az alábbiakat foglalja magában:

Ezen tervfázis készítése – minimum 2 változatban – arra irányul, hogy a tervezendő, bővített intézmény funkció csoportjai úgy találják meg a helyüket a bővített épületegyüttesben (nagyszínház + bővítés + Ruszt stúdió), hogy az egész a legjobb funkcionális egységet alkossa és az építés, valamint az üzemeltetés együttesen optimálisan, rentábilisan legyen megvalósítható. Ezen tervfázis (döntés utáni) végeredménye lesz az alapja a rendezési terv módosításának és a szükséges telekalakításnak is.

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értendő:

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, mely során ajánlattevőt az alábbi kötbérterhes részhatáridők kötik (tervdokumentációk teljesítési határideje):

1. Tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány: a szerződés aláírásától számított 4 hónap,

2. Építési engedélyezési tervdokumentáció: a tanulmányterv Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 4 hónap.

3. Kiviteli tervdokumentáció: az építési engedély kézhezvételétől számított 5 hónap.

Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést a II.2.4 pontban foglaltak szerint a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A szerződés időtartama az aláírástól számított 36 hónap, de minimum a kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart.

III.2.2) AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. AK késedelmi (0,1%/nap, max, 5 %) és meghiúsulási (5 %) kötbért alkalmaz. Forrás: Beruházás Előkészítési Alap. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. AK előleget nem fizet. AK a Kbt. 27/A. § előírásainak megfelel.

III.1.3) AK az M/1. A,B és M/2. C,D,E pont esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.

VI.3. pont folytatása:

14. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

15. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

16. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6) pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

17. FAKSZ: dr. Fodor Péter, 00907

18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 100 000 000 Ft/év és legalább 20 000 000 Ft/káresemény mértékű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításra.

19. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

20. AK előírja, hogy a nyertes ATnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, az M/2. pontban előírtakon felül az alábbi szakemberekkel:

1 fő IPMA C (vagy ezzel egyenértékű) minősítéssel rendelkező projekt menedzserrel,

1 fő színházi világítás tervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

1 fő EASE vagy ezzel egyenértékű 3D hangsugárzó rendszer és akusztikai modellezésre alkalmas szoftver használatában legalább 3 színház és/vagy koncertterem tervezésére vonatkozó gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

21. AT köteles ajánlatában csatolni a KD-ban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.

22. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Helyesen:

Jogorvoslat: a Kbt. 148. § szerint.

Értékelési szempontokra adható pontszámok: 0-10, Értékelés módszere: 1. részszempont fordított arányosítás, 2.-4. részszempont: abszolút értékelés (pontkiosztás)

A II.2.4) pontban rögzített tanulmányterv (megvalósíthatósági tanulmány) készítése az alábbiakat foglalja magában:

Ezen tervfázis készítése – minimum 2 változatban – arra irányul, hogy a tervezendő, bővített intézmény funkció csoportjai úgy találják meg a helyüket a bővített épületegyüttesben (nagyszínház + bővítés + Ruszt stúdió), hogy az egész a legjobb funkcionális egységet alkossa és az építés, valamint az üzemeltetés együttesen optimálisan, rentábilisan legyen megvalósítható. Ezen tervfázis (döntés utáni) végeredménye lesz az alapja a rendezési terv módosításának és a szükséges telekalakításnak is.

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értendő:

A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, mely során ajánlattevőt az alábbi kötbérterhes részhatáridők kötik (tervdokumentációk teljesítési határideje):

1. Tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány: a szerződés aláírásától számított 4 hónap,

2. Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: a tanulmányterv Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 4 hónap. Építési engedélyezési tervdokumentáció átadása: a módosított rendezési terv alapján végzett telekalakítás jogerőre emelkedésétől számított 10 nap.

3. Kiviteli tervdokumentáció: az építési engedély kézhezvételétől számított 5 hónap.

Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést a II.2.4) pontban foglaltak szerint a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A szerződés időtartama az aláírástól számított 36 hónap, de minimum a kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart.

III.2.2) AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. AK késedelmi (0,1%/nap, max, 5 %) és meghiúsulási (5 %) kötbért alkalmaz. Forrás: Beruházás Előkészítési Alap. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. AK előleget nem fizet. AK a Kbt. 27/A. § előírásainak megfelel.

III.1.3) AK az M/1. A,B és M/2. C,D,E pont esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.

VI.3. pont folytatása:

14. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

15. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

16. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6) pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

17. FAKSZ: dr. Fodor Péter, 00907

18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 100 000 000 Ft/év és legalább 20 000 000 Ft/káresemény mértékű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításra.

19. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

20. AK előírja, hogy a nyertes ATnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, az M/2. pontban előírtakon felül az alábbi szakemberekkel:

1 fő IPMA C (vagy ezzel egyenértékű) minősítéssel rendelkező projekt menedzserrel,

1 fő színházi világítás tervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel,

1 fő EASE vagy ezzel egyenértékű 3D hangsugárzó rendszer és akusztikai modellezésre alkalmas szoftver használatában legalább 3 színház és/vagy koncertterem tervezésére vonatkozó gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

21. AT köteles ajánlatában csatolni a KD-ban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.

22. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította.