Υπηρεσίες - 547269-2018

13/12/2018    S240

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης

2018/S 240-547269

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer
Ταχ. διεύθυνση: 200 Rue de la Loi — BERL 4/377
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Wojcik
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-MEDIA-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Αριθμός αναφοράς: PN/2017-13/A3
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79121000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στην επιτροπή να εκκαθαρίσει τα δικαιώματα που σχετίζονται με την εσωτερική χρήση επιλεγμένων ειδήσεων από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 350 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Λήψη μη αποκλειστικής άδειας για εσωτερική χρήση στοιχείων ενημέρωσης από γαλλικές πηγές εκτύπωσης, επιγραμμικής σύνδεσης και οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να επιτραπεί στο προσωπικό της επιτροπής να έχει πρόσβαση από την εσωτερική πλατφόρμα πληροφορικής της επιτροπής, σε μια επιλογή γαλλικών ειδήσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αναπαραγωγή εντός των εγκαταστάσεων σε ψηφιακή μορφή, εσωτερική ψηφιακή απεικόνιση και περιστασιακή εκτύπωση αντιτύπων σε έντυπη μορφή άρθρων του τύπου / Στάθμιση: 50
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εσωτερική διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αποθήκευση για χρήση κατά τη διάρκεια της εσωτερικής ψηφιακής απεικόνισης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Διαμοίραση αντιγράφου με άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πρόσβαση και χρήση της βάσης δεδομένων του υποψηφίου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 50
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
  • Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:
    • προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Αιτιολόγηση:

Το CFC είναι ο μοναδικός συλλογικός φορέας διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια σειρά γαλλικών μέσων ενημέρωσης που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιτροπή.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PN/2017-13/A3
Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για μέσα ενημέρωσης στη γαλλική γλώσσα

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
06/12/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Centre Français d’exploitation du droit de Copie
Ταχ. διεύθυνση: 20 rue des Grands Augustins
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR1 ILE-DE-FRANCE
Ταχ. κωδικός: 75006
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 350 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 350 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/12/2018