Servicios - 54740-2018

06/02/2018    S25

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2018/S 025-054740

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 241-500670)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 00-567
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Administracyjno-Finansowe - Wydział Zamówień Publicznych, w tym Biuro Podawcze
E-mail: Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl
Tel.: +48 225212697
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ms.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług z zakresu IT.

Numer referencyjny: BA-F-II-3710-59/17
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu IT obejmujących usługi prototypowania, budowy aplikacji, budowy systemów teleinformatycznych, projektowania architektury i bezpieczeństwa systemów, analizy, testowania oprogramowania, utrzymania systemów, wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 241-500670

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: