Tjenesteydelser - 547471-2019

Submission deadline has been amended by:  564967-2019
19/11/2019    S223

Danmark-Sorø: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2019/S 223-547471

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Eghoff
E-mail: aegh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 22715156

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247693&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247693&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling af rammeaftale omhandlende teleKit/assets og tilknyttede drifts-, service-, logistik- og særlige logistikydelser ifm. telemedicin

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Landsdelsprogram Sjælland udbyder rammeaftale om levering af teleKit/assets og tilknyttede drifts-, service-, logistik- og særlige logistikydelser i relation til Landsdelsprogram Sjællands drift af tværsektorielle telemedicinske forløb på vegne af Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner.

Leverandøren skal yde teleKit/assets og tilknyttede drifts-, service-, logistik- og særlige logistikydelser i henhold til de sundhedsfaglige medarbejdere ved regionen og de 17 kommuners løbende bestilling af opsætning af teleKit ved ny-henvist borger, udskiftning af teleKit ved borger og nedtagning af teleKit, når borger ikke længere er i et telemedicinsk forløb.

Således skal leverandøren bl.a.:

— Håndtere lager og assetregistrering,

— Modtage og håndtere bestillinger,

— Pakke og klargøre teleKit,

— Levere og ombytte teleKit,

— Opsætning og afhentning af teleKit.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60161000 Pakketransport
79920000 Pakkerivirksomhed og beslægtede tjenesteydelser
79991000 Lagerstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landsdelsprogram Sjælland (LP Sjælland) er etableret som et tværsektorielt samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og de alment praktiserende læger i Region Sjælland. LP Sjælland varetager på vegne af samarbejdets partnere det daglige driftsansvar for afvikling og understøttelse af tværsektorielle telemedicinske forløb.

Formålet med rammeaftalen er at sikre en ensartet, stabil og fælles drifts-, service- og logistikløsning for alle deltagende parter, hvor sundhedsfaglige og borgere vil opleve en høj kvalitet i leverancerne, uanset hvilken kommune, sygehus eller praktiserende læge borgeren er tilknyttet. Det bærende princip er et fælles sammenhængende patientforløb, med fælles ydelser og løsninger. Leverandøren får en nøglerolle i den daglige drift af de telemedicinske forløb, da leverandøren bliver ansvarlig for at sikre, at borgere som tilmeldes et telemedicinsk forløb får en god opstart med en punktlig opsætning og leverance af teleKits. Leverandøren skal således håndtere bestillinger fra ca. 100 sundhedsfaglige i samtlige 17 kommuner og fra Region Sjælland.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalens varighed med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse til prækvalifikation blandt disse ansøgere. Krav til økonomisk/finansiel formåen er mindstekrav, hvorfor udvælgelse alene vil ske på baggrund af teknisk/faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling;

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet;

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1.2 og III.1.3 skal oplyses. ESPD'et er også en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om anvendelse af underleverandører.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal angive oplysninger om ansøgers samlede årsomsætning i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ansøger skal angive oplysninger om tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvis tallene for dette nøgletal foreligger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger gennemsnitlig har haft en årlig omsætning på minimum 2 000 000 DKK baseret på de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger gennemsnitlig har haft en soliditetsgrad på minimum 10% baseret på de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved evaluering af ansøgerens tekniske/faglige formåen vil der blive lagt vægt på følgende:

- Mindst 3 relevante referencer. Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) seneste påbegyndte anførte referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende punkt A-D. Det er alene punkt A som vil indgå i evalueringen af teknisk/faglig formåen:

A. Beskrivelse:

- Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på hvorledes leverandøren har varetaget levering af IT-produkter, support samt øvrige serviceydelser. Det er ikke en forudsætning at de udførte serviceydelser er direkte kompatible med den udbudte genstand.

- - Herunder om den udførte opgave afspejler indgående kendskab til sundhedssektoren, særligt regionen eller sammenlignelig kunde,

- - Om referencerne angår et længerevarende samarbejde. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder.

Der skal desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer). Bemærk, at der ikke ønskes en løsningsbeskrivelse, men alene en beskrivelse af forhold som ansøger præsenterer og vurderer at gøre referencen aktuel.

B. Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

C. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et.

D. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ovenstående dokumenteres ved at udfylde ESPD Del IV, pkt. C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 169-413155
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. 9 måneder inden udløb af rammeaftalen.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk. 2;

2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019