Leveringen - 54749-2019

05/02/2019    S25    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Laboratoriumreagentia

2019/S 025-054749

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postadres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL229
Postcode: 44-101
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 106
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Telefoon: +48 322789175

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.io.gliwice.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Referentienummer: DO/DZ-381-1-24/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/02/2019