Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 547621-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska

2020/S 223-547621

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 002-001560)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Plateau de Kirchberg (bureau T/3288)
Ort: Luxemburg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Enheten för översättning till svenska språket, sekretariatet
E-post: FreelanceSV@curia.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.curia.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000 Översättartjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordran omfattar sju delar (se del II.2). Eftersom det rör sig om en stående anbudsinfordran i samtliga delar kan nya ansökningar komma att prövas när som helst under upphandlingsperioden. Ramavtal kommer att slutas för separata delar. Ramavtalen har en varaktighet på 1 år, med möjlighet till automatisk förlängning upp till fyra gånger om perioder på 1 år. Högsta antalet ramavtal som kommer att slutas anges för varje del. En förteckning över uppdragstagare kommer att upprättas där de rangordnas på grundval av tilldelningskriterierna. Denna förteckning avgör i vilken ordning uppdragstagarna initialt kommer att kontaktas, för att på grundval av kapacitet och eventuellt specialområde, erbjudas specifika uppdrag. Rangordningen kommer att ses över regelbundet för att säkerställa att den motsvarar kvaliteten på de tjänster som faktiskt tillhandahålls. Rangordningen kan även, under avtalsperioden, komma att ändras till följd av att nya ramavtal sluts eller befintliga ramavtal sägs upp.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 002-001560

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4)
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning
I stället för:

Anbudsinfordran omfattar sju delar (se del II.2). Eftersom det rör sig om en stående anbudsinfordran i samtliga delar kan nya ansökningar komma att prövas när som helst under upphandlingsperioden. Ramavtal kommer att slutas för separata delar. Ramavtalen har en varaktighet på 1 år, med möjlighet till automatisk förlängning upp till tre gånger om perioder på 1 år. Högsta antalet ramavtal som kommer att slutas anges för varje del. En förteckning över uppdragstagare kommer att upprättas där de rangordnas på grundval av tilldelningskriterierna. Denna förteckning avgör i vilken ordning uppdragstagarna initialt kommer att kontaktas, för att på grundval av kapacitet och eventuellt specialområde, erbjudas specifika uppdrag. Rangordningen kommer att ses över regelbundet för att säkerställa att den motsvarar kvaliteten på de tjänster som faktiskt tillhandahålls. Rangordningen kan även, under avtalsperioden, komma att ändras till följd av att nya ramavtal sluts eller befintliga ramavtal sägs upp.

Ska det stå:

Anbudsinfordran omfattar sju delar (se del II.2). Eftersom det rör sig om en stående anbudsinfordran i samtliga delar kan nya ansökningar komma att prövas när som helst under upphandlingsperioden. Ramavtal kommer att slutas för separata delar. Ramavtalen har en varaktighet på 1 år, med möjlighet till automatisk förlängning upp till fyra gånger om perioder på 1 år. Högsta antalet ramavtal som kommer att slutas anges för varje del. En förteckning över uppdragstagare kommer att upprättas där de rangordnas på grundval av tilldelningskriterierna. Denna förteckning avgör i vilken ordning uppdragstagarna initialt kommer att kontaktas, för att på grundval av kapacitet och eventuellt specialområde, erbjudas specifika uppdrag. Rangordningen kommer att ses över regelbundet för att säkerställa att den motsvarar kvaliteten på de tjänster som faktiskt tillhandahålls. Rangordningen kan även, under avtalsperioden, komma att ändras till följd av att nya ramavtal sluts eller befintliga ramavtal sägs upp.

Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

Antal månader: 48

Ska det stå:

Antal månader: 60

Avsnitt nummer: VI.1)
Plats där texten ska ändras: Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden
I stället för:

Anbudsinfordran är stående. Ett nytt meddelande om upphandling är tänkt att publiceras senast 42 månader efter det att de första ramavtalen har trätt i kraft.

Ska det stå:

Anbudsinfordran är stående. Ett nytt meddelande om upphandling är tänkt att publiceras senast 54 månader efter det att de första ramavtalen har trätt i kraft.

VII.2)Övriga upplysningar:

Till följd av att upphandlingsperioden har förlängts ska ändringar göras i följande dokument:

— ramavtalet,

— förfrågningsunderlaget.