Services - 547623-2020

16/11/2020    S223

Люксембург-Luxembourg: Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2020/S 223-547623

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 002-001550)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg, TB/23 LB 0037
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: FreelanceBG@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.curia.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

II.1.2)Основен CPV код
79530000 Услуги по писмени преводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща 6 обособени позиции (вж. раздел II.2). Процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, като във всеки момент при изпълнение на поръчката могат да се приемат нови заявления. Рамковите договори се възлагат по обособени позиции. Срокът им е едногодишен с възможност за мълчаливо продължаване евентуално за 4 нови периода от по 1 година. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени за всяка обособена позиция, е точно определен. Въз основа на критериите за възлагане се съставя списък за класиране. С този списък се определя първоначално поредността, в която на изпълнителите ще се предлагат конкретни задачи, като се имат предвид производственият им капацитет и областта, в която са специализирани. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класирането може да бъде променяно и вследствие на сключването на нови рамкови договори или на прекратяването на действащи рамкови договори.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 002-001550

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание
Вместо:

Поръчката обхваща 6 обособени позиции (вж. раздел II.2). Процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, като във всеки момент при изпълнение на поръчката могат да се приемат нови заявления. Рамковите договори се възлагат по обособени позиции. Срокът им е едногодишен с възможност за мълчаливо продължаване евентуално за три нови периода от по една година. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени за всяка обособена позиция, е точно определен. Въз основа на критериите за възлагане се съставя списък за класиране. С този списък се определя първоначално поредността, в която на изпълнителите ще се предлагат конкретни задачи, като се имат предвид производственият им капацитет и областта, в която са специализирани. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класирането може да бъде променяно и вследствие на сключването на нови рамкови договори или на прекратяването на действащи рамкови договори.

Да се чете:

Поръчката обхваща 6 обособени позиции (вж. раздел II.2). Процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, като във всеки момент при изпълнение на поръчката могат да се приемат нови заявления. Рамковите договори се възлагат по обособени позиции. Срокът им е едногодишен с възможност за мълчаливо продължаване евентуално за 4 нови периода от по 1 година. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени за всяка обособена позиция, е точно определен. Въз основа на критериите за възлагане се съставя списък за класиране. С този списък се определя първоначално поредността, в която на изпълнителите ще се предлагат конкретни задачи, като се имат предвид производственият им капацитет и областта, в която са специализирани. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класирането може да бъде променяно и вследствие на сключването на нови рамкови договори или на прекратяването на действащи рамкови договори.

Номер на раздел: II.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Вместо:

Продължителност в месеци: 48

Да се чете:

Продължителност в месеци: 60

Номер на раздел: VI.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Информация относно периодичното възлагане/Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления
Вместо:

Процедурата за възлагане на обществената поръчка се повтаря периодично. Публикуването на ново обявление за обществена поръчка е предвидено най-късно 42 месеца след влизането в сила на първите рамкови договори.

Да се чете:

Процедурата за възлагане на обществената поръчка се повтаря периодично. Публикуването на ново обявление за обществена поръчка е предвидено най-късно 54 месеца след влизането в сила на първите рамкови договори.

VII.2)Друга допълнителна информация:

Вследствие от удължаването на срока на процедурата по възлагане на обществената поръчка изменение се внася в следните документи:

— рамковия договор,

— спецификацията.