The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547631-2020

16/11/2020    S223

Luxembursko-Luxemburg: Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka

2020/S 223-547631

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 002-001557)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Mesto/obec: Luxemburg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.curia.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka

II.1.2)Hlavný kód CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejné obstarávanie má 5 častí (pozri oddiel II.2). Všetky časti sú stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania. Rámcové zmluvy sa uzatvárajú po častiach. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je jeden rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o štyri jednoročné obdobia. Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť pre každú časť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/11/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 002-001557

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Stručný opis:
Namiesto:

Verejné obstarávanie má 5 častí (pozri oddiel II.2). Všetky časti sú stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania. Rámcové zmluvy sa uzatvárajú po častiach. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je jeden rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o tri jednoročné obdobia. Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť pre každú časť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.

má byť:

Verejné obstarávanie má 5 častí (pozri oddiel II.2). Všetky časti sú stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas trvania verejného obstarávania. Rámcové zmluvy sa uzatvárajú po častiach. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je jeden rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o štyri jednoročné obdobia. Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť pre každú časť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.

Číslo oddielu: II.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Trvanie v mesiacoch:
Namiesto:

48

má byť:

60

Číslo oddielu: VI.1
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
Namiesto:

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní je stála. Uverejnenie nového oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa predpokladá najneskôr do 42 mesiacov od uzatvorenia prvých rámcových zmlúv.

má byť:

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní je stála. Uverejnenie nového oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa predpokladá najneskôr do 54 mesiacov od uzatvorenia prvých rámcových zmlúv.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

V nadväznosti na predĺženie trvania verejného obstarávania sa menia nasledujúce dokumenty:

— rámcová zmluva

— súťažné podklady