Diensten - 547637-2020

16/11/2020    S223

België-Brussel: Onderzoek naar de financiering van biodiversiteit en naar het traceren van uitgaven in verband met biodiversiteit in de EU-begroting

2020/S 223-547637

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de financiering van biodiversiteit en naar het traceren van uitgaven in verband met biodiversiteit in de EU-begroting

Referentienummer: ENV/2020/OP/0027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter ondersteuning van de Commissie bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst inzake biologische diversiteit, zal dit onderzoek gericht zijn op:

— het actualiseren van de methodologie van de Commissie om de biodiversiteit in het meerjarig financieel kader te traceren,

— het verlenen van bijstand bij de implementatie van de biodiversiteitsstrategie tot 2030 door een beoordeling uit te voeren van de financieringsbehoeften voor de implementatie van de strategie, de huidige financieringsniveaus en de resterende financieringskloof.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 458 325.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoek naar de financiering van biodiversiteit en het traceren van uitgaven in verband met biodiversiteit in de EU-begroting.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 (Life Op;) Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd gepubliceerd in de vooraankondiging met de titel “Financiering van biodiversiteit en het traceren van uitgaven in verband met biodiversiteit in financiële instrumenten van de EU” als „diensten” en een bedrag van 400 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-350932
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/835666//ETU/ENV.D.2
Benaming:

Onderzoek naar de financiering van biodiversiteit en naar het traceren van uitgaven in verband met biodiversiteit in de EU-begroting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics B.V.
Postadres: Westersingel 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3014 GS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy AISBL
Postadres: Rue Joseph II 36-38
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 458 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/11/2020