Supplies - 54767-2021

Submission deadline has been amended by:  104914-2021
03/02/2021    S23

Magyarország-Budapest: Diagnosztikumok

2021/S 023-054767

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15598347241
Postai cím: Keleti Károly utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telefon: +36 303114830
Fax: +36 13369479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nebih.gov.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000067762021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000067762021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Élelmiszerbiztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szarvasmarha tuberkulin beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000067762021
II.1.2)Fő CPV-kód
33694000 Diagnosztikumok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33694000 Diagnosztikumok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1107 Budapest, Szállás u. 8.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az alábbi tuberkulinokat az alábbi mennyiségben és kiszerelésben kívánja beszerezni:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 7 500 db + 2 250 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml-es kiszerelés: 19 600 db + 5 880 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 10 350 db + 3 100 db opciós mennyiség

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Turberkulinok átadás időpontjától számított lejárati ideje (egész számban, hónapban megadva, minimum 18 hónap - maximum 22 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 15/04/2021
Befejezés: 26/08/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 2 250 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml-es kiszerelés: 5 880 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 3 100 db opciós mennyiség

Ajánlatkérő az opciós mennyiség szállítására vonatkozó megrendelését a szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legkésőbb 60 nappal köteles Nyertes Ajánlattevőnek megküldeni. A megrendelés teljesítési határideje az annak megküldésétől számított 60 nap.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

1. Előzetesen igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

2. Utólagos igazolás:

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, tuberkulin szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetése az alábbiak szerint:

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő ÉV/HÓ/NAP megjelöléssel), a szállítás mennyiséget (ml), valamint a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát nyújtó személy nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A minimumkövetelményként előírtak több referenciával is igazolhatók.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének folytatása:

A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, tuberkulinok szállítására vonatkozó referenciát, melynek során legalább 100 000 ml mennyiségű tuberkulin szállítása történt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Vevő fizetési kötelezettségét - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban - a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlájára. Irányadó továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 2021 évben egy számla, 2022 évben két számla a szállítások szerint (a számlán részletezve kérjük feltüntetni a kiszereléseket)

Az opció keretére történő megrendelés esetén annak ellenértékéről a leszállítást követően további részszámla nyújtható be.

Irányadó a Kbt. 27/A. §-a, illetve a Kbt. 135. § (5) - (6) rendelkezései.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/03/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/03/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdés tartalmazza. Irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus

Közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

2.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

3.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. 41. §-a tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.

4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.

6.) Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 8.) Az ajánlathoz csatolni kell: - Felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) – nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); – kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); – az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; – elektronikus űrlapon tett nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó; – amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; – azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt.67.§(4) bekezdésére vonatkozóan; – ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell jelölnie: – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván igénybe venni; – az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; – szakmai ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint – további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti nyilatkozatokat;

Részhatáridő(k)

Eladó a tuberkulinok alapmennyiségét az alábbi kiszerelésben, mennyiségben és teljesítési határidőig köteles átadni:

2021. augusztus 27.:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 7000 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3750 db

2022. február 15.:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

2022. augusztus 26.:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgya nem bontható részekre, mivel a kétfajta termék gazdasági és funkcionális egységet képez, tekintettel arra, hogy kétféle készítményt differenciál diagnosztikai célból, ugyanazon állaton, egy időben kell alkalmazni, szakmailag helytelen különböző gyártók, különböző minőségügyi rendszerében felszabadított készítmények egyidejű használata. Az állatgyógyászati készítményeket az adott készítmény használati utasítása szerint kell alkalmazni. A szimultán próbánál mindig a saját másik készítmény használatát írják elő a gyártók.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján. VI.3) folytatás:

9.) A késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naptári naponként a késedelmes teljesítéssel érintett mennyiségű termék nettó ellenértékének 1 %-a.

Amennyiben az Eladó késedelme a 30 naptári napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Vevő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Eladó a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibás teljesítéssel érintett terméket a hiba Vevő általi jelzésétől számított 30 napon belül kicserélni, amely időtartamra Vevő a VI.2.) pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult. Amennyiben Eladó a hibás terméket a hiba jelzésétől számított 30 napon belül nem cseréli ki, az súlyos szerződésszegésnek minősül, a Vevő – késedelmi kötbér érvényesítése nélkül – hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ellenértékének 30 %-a. Amennyiben az Eladó hibájából, neki felróható okból a jelen szerződés teljesítése ellehetetlenül, Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a meghiúsult mennyiség nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő összeg.

10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont.

11. ) Érték. mód: 1. Összesített nettó ajánlati ár (teljes összmennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár HUF) -fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (Tizedesjegy nélkül)]. 2. Turberkulinok átadás időpontjától számított lejárati ideje (egész számban, hónapban megadva, minimum 18 hónap – maximum 22 hónap) – egyenes arányosítás. A pontszámok alsó és felső határa: 0-100.

12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

13.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 napot ért.

14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

15.) A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja.

16.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

17.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

18.) AK a II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpontot kizárólag az EKR sajátosságaira tekintettel adta meg, a szerződés kezdő időpontja jelen eljárás lefolytatását követően a szerződés mindkét fél általi aláírásától válik hatályossá.

19.) II.2.7) pont: A kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat annak megjelölése kizárólag az EKR sajátosságai miatt kerültek meghatározásra.

20.) Ártáblázat: A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a termék származási helyét, a gyártót, a készítmény nevét, adott esetben a cikkszámát, illetve a kiszerelési egységet (gyűjtőcsomagolást).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2021