Доставки - 547720-2018

13/12/2018    S240    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Антимово: Електрическа енергия

2018/S 240-547720

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дунав мост Видин — Калафат АД
Национален регистрационен номер: 202623635
Пощенски адрес: ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4
Град: с. Антимово
код NUTS: BG311
Пощенски код: 3776
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Антонова
Електронна поща: dunavmost2.vd@gmail.com
Телефон: +359 94988180
Факс: +359 94988181

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.vidincalafatbridge.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement/17
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Дунав мост Видин — Калафат АД
Национален регистрационен номер: 202623635
Пощенски адрес: ул. Цар Александър II № 16
Град: Видин
код NUTS: BG311
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Антонова
Електронна поща: dunavmost2.vd@gmail.com
Телефон: +359 94988180
Факс: +359 94988181

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.vidincalafatbridge.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дунав мост Видин — Калафат АД
Национален регистрационен номер: 202623635
Пощенски адрес: ул. Цар Александър II № 16
Град: Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Антонова
Телефон: +359 94988180
Електронна поща: dunavmost2.vd@gmail.com
Факс: +359 94988181
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.vidincalafatbridge.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: секторен възложител
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Транспортни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на Дунав мост Видин — Калафат АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019–2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н. за срок от 24 месеца.

Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa, присъединен към мрежа Н.Н или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите обекта е общо 1500 MWh.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Община Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н., за срок от 24 месеца.

Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa, присъединен към мрежа Н.Н, или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите обекта е общо 1500 MWh.

Изпълнителят е длъжен:

— да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия,

— да извършва всички необходими действия съгласно действащите към момента ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на настоящия договор,

— да включи възложителя в пазара на балансираща енергия в стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителят да заплаща такси за участие, и да регистрира възложителя като участник в стандартната балансираща група – непряк член съгласно ПТЕЕ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

След изтичане срока на договора, съгласно българското законодателство възложителят ще възложи нова ОП за доставка на ел. енергия.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

4.1. Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Забележка: В случай че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, изискването за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39, от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група“.

4.2. Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел А, т. 1 информация за обстоятелствата по т. 4.1.

4.3. В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се прилага.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се прилага.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 години да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

* Под дейности с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение общо приблизително 2000 MWh.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 години да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

* Под дейности с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение общо приблизително 2000 MWh.

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква В, т. 1б информация за доставките с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.

Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на обществената поръчка без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, се избира от участника.

1.2. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по следната банковата сметка с

Титуляр: „Дунав мост Видин — Калафат”АД

Банка: “Интернешънъл асет банк” АД – клон Видин

Сметка в лева: IBAN:BG85IABG74961000555000

BIС:IABGSFBGSF

преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. В случай че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, тя трябва да е с валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Видин, ул. Цар Александър II № 16

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

4.2021 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът декларира липсата на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част ІІІ „Основания за изключване”. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица, съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, с изключение на случаите по чл. 4 от същия закон. Участникът декларира липсата на посочените основания за отстраняване по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици в ЕЕДОП, част ІІІ Основания за изключване, Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срка по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2018