Paslaugos - 547785-2019

19/11/2019    S223

Lenkija-Dobra: Su atliekomis susijusios paslaugos

2019/S 223-547785

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Dobra
Adresas: Dobra 233
Miestas: Dobra
NUTS kodas: PL218 Nowosądecki
Pašto kodas: 34-642
Šalis: Lenkija
El. paštas: sekretariat@gminadobra.pl
Telefonas: +48 183330020
Faksas: +48 183330020-200

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gminadobra.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobra

Nuorodos numeris: UG.ZZ.271.52.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Dobra oraz z nieruchomości będących własnością gminy Dobra tj. odpadów komunalnych z nieruchomości obok budynku Urzędu Gminy Dobra, z nieruchomości w miejscowości Dobra przy oczyszczalni ścieków w ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90510000 Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos
90513100 Buitinių atliekų šalinimo paslaugos
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
90514000 Atliekų perdirbimo paslaugos
34928480 Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218 Nowosądecki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Obszar Gminy Dobra, w skład której wchodzi 11 miejscowości.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Dobra oraz z nieruchomości będących własnością gminy Dobra tj. odpadów komunalnych z nieruchomości obok budynku Urzędu Gminy Dobra, z nieruchomości w miejscowości Dobra przy oczyszczalni ścieków w ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport oraz:

a) przekazanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z obowiązującą ustawą o opadach;

b) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady w nieruchomościach zamieszkałych, będą gromadzone w pojemnikach 120 l oraz w workach. Do odbioru odpady niesegregowane oraz bioodpady będą wystawiane w pojemnikach lub workach.

Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych w ilości: – 600 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01, – 600 Mg odpadów selektywnie zebranych, – 250 Mg odpadów selektywnie zebranych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Charakterystyka gminy Dobra

1) Powierzchnia gminy Dobra 109 km2

2) Liczba mieszkańców w gminie Dobra wynosi około 10 000 osób w zabudowie jednorodzinnej – około 2 500 gospodarstw domowych.

3) W 2018 roku odebrano odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:

a) niesegregowanych o kodzie 20 03 01 : 586,220 Mg

b) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów nie podlegających zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę: 234,122,Mg

c) pozostałe odpady segregowane nie ulegające biodegradacji: 518,281 Mg

d) odpadu ulegające biodegradacji: 31,790 Mg Razem: 1370,413 Mg odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wywozu odpadów przyjętych w PSZOK / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Kryterium ekologiczne – przeprowadzenie szkolenia w placówkach oświatowych promującego selektywną zbiórkę odpadów oraz zakaz palenia odpadów / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 194-471955
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobra

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Postępowanie zostało unieważnione w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/11/2019