El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 548018-2019

19/11/2019    S223

Polonia-Cracovia: Servicios de gestión de obras

2019/S 223-548018

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 205-499943)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dirección postal: ul. Reymonta 20
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-059
País: Polonia
Persona de contacto: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Correo electrónico: przetargi@zzm.krakow.pl
Teléfono: +48 122010240
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzm.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego i inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla ZZM Kraków

Número de referencia: 110/2019
II.1.2)Código CPV principal
71540000 Servicios de gestión de obras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego i inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2019.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 205-499943

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w powyższych specjalnościach, pomimo posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia w tym zakresie (nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk przez tą samą osobę).

Léase:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwości łączenia funkcji w powyższych specjalnościach, w przypadku posiadania przez 1 lub więcej osób stosownych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.

Uwaga! Ponadto Zamawiający zaznacza, iż przy spełnieniu powyższych warunków dopuszczalnym jest również łączenie funkcji osób pomiędzy zespołami, w przypadku posiadania przez 1 lub więcej osób stosownych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój nr 006, III piętro.

Léase:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5.12.2019 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, POLSKA, pokój nr 006, III piętro.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/11/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: