С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 548062-2023

12/09/2023    S175

България-София: Застрахователни услуги

2023/S 175-548062

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Национален регистрационен номер: 121015056
Пощенски адрес: ул. Триадица № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1051
Държава: България
Лице за контакт: Михаела Тодорова
Електронна поща: mtodorova@asp.government.bg
Телефон: +359 28119608
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.asp.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14888
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/326273
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/326273
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури” с две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
66510000 Застрахователни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Предоставяне на застраховка „Каско“ за служебни МПС, собственост на АСП или предоставени за ползване от други ведомства или органи, валидна за територията на Република България.

Обособена позиция №2 – Предоставяне на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" за служебни МПС, собственост на АСП или предоставени за ползване от други ведомства или органи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 285 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на застраховка „Каско“ за служебни МПС, собственост на АСП или предоставени за ползване от други ведомства или органи, валидна за територията на Република България

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66514110 Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на застраховка „Каско“ за 292 /двеста деветдесет и два/ броя служебни МПС, собственост на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ или предоставени за ползване от други ведомства или органи, валидна за територията на Република България, посочени в Приложение № 4 от документацията за участие,  за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" за служебни МПС, собственост на АСП или предоставени за ползване от други ведомства или органи

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66516000 Застраховка „Гражданска отговорност“ на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" за 292 /двеста деветдесет и два/ броя служебни МПС, собственост на Агенция за социално подпомагане /АСП/ или предоставени за ползване от други ведомства или органи, посочени в Приложение № 4 от документацията за участие, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 95 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да е застраховател по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховането и да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор, разрешение или аналогичен документ, издаден от друг компетентен орган, предоставящ право за извършване на застрахователна дейност по предмета на обособената позиция, по която участва. Чуждестранните участници следва да притежават валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я за извършване на застрахователна дейност съгласно българското законодателство или аналогичен/ни документ/и, издаден/и съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, предоставящ право за извършване на застраховките, предмет на обособена позиция №1 и обособена позиция № 2 от настоящата обществена поръчка и са изпълнени изискванията за извършване на дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги (за участници от друга държава членка). Лицензът/разрешението, съответно друг аналогичен документ, следва да се поддържа валиден/о за целия срок на договора.

При подаване на оферта участникът декларира съответствието си с минималното изискване, чрез попълване на информация/данни за издаден лиценз/разрешение или аналогичен документ, предоставящ право за извършване на застрахователна дейност по предмета на съответната обособена позиция от поръчката (с посочване на номер, издател, дата на издаване, дата на валидност и вид на разрешената дейност съгласно Кодекса за застраховането) в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „А“ – „Годност“, т. „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Поставеното минимално изискване се доказва с копие на валиден лиценз/разрешение или аналогичен документ, предоставящ право за извършване на застрахователна дейност по предмета на обособената позиция от поръчката, издаден/о от Комисията за финансов надзор и/или друг компетентен орган, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да разполага с опит за изпълнение на поръчката, изразяващ се в изпълнена/ни дейност/и/услуга/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, за която участва, за последните три години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност/услуга, идентична или сходна с предмета и обема на съответната обособена позиция от поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като предоставя информация относно вида и обема на изпълнената/ите дейност/и, стойността/ите, датата/ите и получателя/ите на дейностите, от които може да се установи съответствие с критерия за подбор.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор, са: Списък на дейностите/услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция, с посочване на вида и обема на изпълнената/ите услуга/и/дейност/и, стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената/ите услуга/и/дейност/и.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Общите условия за изпълнението на предмета на поръчката са детайлно регламентирани в документацията за

участие в настоящата обществена поръчка и по-конкретно в техническите спецификации за съответните

обособени позиции - Приложения № 1.1 и 1.2 и в проекта на договор за съответната обособена позиция -

Приложения № 5.1 и 5.2.

Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 /три/

процента от стойността на договора без ДДС, под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка,

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30

/тридесет/ дни след изтичане на срока на договора за съответната обособена позиция, като документът за

гаранцията се представя при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в

срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/10/2023
Местно време: 14:00
Място:

Платформата ЦАИС ЕОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Участниците в настоящата процедура могат да обжалват подлежащите на обжалване актове на възложителя по

реда на Раздел I от глава Двадесет и седма от Закона за обществените поръчки в 10-дневен срок, съгласно чл. 197

от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2023