Varer - 548073-2020

Submission deadline has been amended by:  597648-2020
16/11/2020    S223

Danmark-København: Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr

2020/S 223-548073

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker, Kirkegårde og Renhold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva på vegne af Københavns Kommune
E-mail: seg@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142724499.aspx
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142724499.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142724499.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - levering af skilte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34990000 Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter levering af forskelligartede vej- og anvisningsskilte. Rammeaftalen indgås med 2 leverandører, idet tildeling i medfør af rammeaftalen sker efter en kaskademodel.

Den forventede værdi af rammeaftalen er opgjort til 8 mio. DKK ekskl. moms baseret på tilbudslistens mængder (dvs. i en 4-årig periode). Ordregiveren kan frem til frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje aftalens værdi med 20 % med et varsel på 6 måneder, se nærmere herom i rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34992000 Skilte og belyste skilte
34992200 Vejskilte
34992300 Gadeskilte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af forskelligartede vej- og anvisningsskilte. Rammeaftalen indgås med 2 leverandører, idet tildeling i medfør af rammeaftalen sker efter en kaskademodel.

Ordregiver under dette udbud er: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Parker, Kirkegårde og Renhold Islands Brygge 37 2300 København (herefter benævnt "Ordregiver"). Ordregiver er ansvarlig for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel kontrakt (Rammeaftale) vil blive indgået med Ordregiver. Foruden Ordregiver (og alle Københavns Kommunes forvaltninger, institutioner og kontraktenheder, herunder selvejende institutioner) kan følgende selskaber anvende den udbudte rammeaftale (herefter benævnt "Rammeaftalen"): Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1259 København K (herefter benævnt "By & Havn") Metroselskabet I/S CVR nr. 30 82 36 99 Metrovej 5 2300 København S (herefter benævnt "Metroselskabet"). Ordregiver fungerer i dette udbud således som indkøbscentral, idet både Ordregiver, By & Havn og Metroselskabet kan gøre brug af Rammeaftalen.

Den forventede værdi af Rammeaftalen er opgjort til 8 mio. DKK ekskl. moms baseret på tilbudslistens mængder (dvs. i en 4-årig periode). Ordregiveren kan frem til indkøbsperiodens udløb forhøje aftalens værdi med 20 % med et varsel på 6 måneder. For god ordens skyld bemærkes: Mængdeangivelserne i tilbudslisten afspejler kundernes forventede forbrug i 4 år. Hverken Ordregiver, By & Havn eller Metroselskabet forpligter sig til at aftage en bestemt mængde i medfør af Rammeaftalen. Leverandøren er derfor ikke garanteret en bestemt omsætning under Rammeaftalen, ligesom leverandøren inden for de tilbudte enhedspriser skal tåle, at forbruget afviger fra det i tilbudslisten oplyste.

Indkøbsperioden (det tidsrum i hvilket der kan foretages træk på Rammeaftalen) er 48 måneder fra datoen for Rammeaftalens ikrafttræden. Baseret på den foreløbige tidsplan for udbuddets gennemførelse er dette tidsrum 1. februar 2021-31. januar 2025, men tidsrummet kan ændre sig, hvis tidsplanen for udbuddets gennemførelse ændres.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiveren kan frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje aftalens værdi med 20 % med et varsel på 6 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke opdelt Rammeaftalen i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil vanskeliggøre den efterfølgende kontraktadministration uforholdsmæssigt meget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De tilbudsgivere, som står til at blive tildelt Rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. november 2020.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har 2 referencer på levering af skilte, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Med "udført" menes, at referenceopgaverne skal omfatte levering inden for de seneste 2 år regnet fra tilbudsfristen. Rammeaftaler kan anvendes som referencer (i så fald tæller én rammeaftale for én referenceopgave), idet tilbudsgiver dog alene kan medtage den del af ydelsen, som er leveret inden for det anførte tidsrum.

Dokumentation: Den beskrivelse af referenceopgaverne, som tilbudsgiver giver i ESPD'et, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation.

Hvis tilbudsgiver baserer sin opfyldelse af mindstekravet på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sig på, være juridisk forpligtet over for tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed.

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sig på, være omfattet af udelukkelsesgrundene.

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på vedrørende dele af Rammeaftalen også anvendes som underleverandører og udføre de pågældende dele ved opfyldelsen af Rammeaftalen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har 2 referencer på levering af skilte, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bodsbestemmelser vedr. forsinkelse og mangelfuld levering. Endvidere indeholder udbudsmaterialet en arbejdsklausul samt Københavns Kommunes CSR-krav. Person- og varebiler under 3 500 kg., som benyttes til opfyldelse af Rammeaftalen og som anskaffes i aftaleperioden skal som minimum overholde Euronorm 6. Alle tunge køretøjer over 3 500 kg, som anvendes til opfyldelse af Rammeaftalen skal som minimum opfylde Euronorm 6. Dieseldrevne køretøjer over 3 500 kg., som benyttes til opfyldelse af Rammeaftalen og som anskaffes i aftaleperioden skal som minimum overholde Euronorm 6.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/12/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne er ikke berettigede til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver afholder den 23. november 2020 kl. 08.00-09.30 virtuelt orienteringsmøde. Af hensyn til Ordregivers planlægning bedes interesserede tilbudsgivere tilmelde sig via Mercell med angivelse af deltagere samt e-mailadresse. Hvis der på orienteringsmødet fremkommer spørgsmål af generel karakter, vil disse - samt Ordregivers svar - gøres elektronisk tilgængelige på Mercell.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2020