Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 548322-2019

19/11/2019    S223

Suecia-Linköping: Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica

2019/S 223-548322

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Número de identificación fiscal: 556004-9727
Dirección postal: Box 1500
Localidad: Linköping
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 581 15
País: Suecia
Persona de contacto: Martin Fält
Correo electrónico: martin.falt@tekniskaverken.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tekniskaverken.se
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afknjohtgc&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afknjohtgc&GoTo=Tender
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IGA/IAM Behörighetsstyrning

Número de referencia: 19/256
II.1.2)Código CPV principal
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Syftet med upphandlingen är identifiera och teckna kontrakt för en, i enlighet med Bs framtagna kravställning, lämplig produkt för Identity Governance and Administration (IGA) och där tillhörande avtal för produktsupport, underhålls- & supportavtal samt relaterade konsulttjänster för införande av lösningen och konsultstöd till löpande förvaltning.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72260000 Servicios relacionados con el software
72265000 Servicios de configuración de software
72514100 Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Descripción del contrato:

Syfte och Mål

B har sedan hösten 2018 bedrivit ett projekt för att förenkla, förbättra och i högre utsträckning automatisera hantering av identiteter och behörigheter enligt önskade effektmål avseende höjd säkerhet, ökad effektivitet och kvalitet samt minskade ledtider.

Visionen är att varje användare ska ha rätt behörighet vid varje givet tillfälle.

B ska använda en säker, snabb och korrekt process för behörighetsstyrning som täcker hela livscykeln för den anställde.

Målbilden för projektet:

Etablera en teknisk lösning för behörighetstilldelning, behörighetsgranskning samt återgodkännande/revidering av behörigheter.

Etablera en komplett livscykelhantering för samtliga medarbetare/identiteter för B.

Skapa enhetliga och rollgrupperade alternativt attributsgrupperade behörigheter för personal som har liknande arbetsuppgifter.

Skapa förutsättningar för chefer att enkelt kunna se och förstå vad deras medarbetare har för behörigheter.

Skapa möjlighet för medarbetare att själva via ett gränssnitt beställa behörigheter.

Ge IT-säkerhetsansvariga möjligt att administrera behörighetsrevisioner, antingen automatiskt via schema eller manuellt.

Syftet med upphandlingen är identifiera och teckna kontrakt för en, i enlighet med Bs framtagna kravställning, lämplig produkt för Identity Governance and Administration (IGA) och där tillhörande avtal för produktsupport, underhålls- & supportavtal samt relaterade konsulttjänster för införande av lösningen och konsultstöd till löpande förvaltning.

Omfattning

Projektet omfattar installation samt konfiguration av ett IGA system. Tekniskt inkluderar upphandlingen integration mot ett AD, lönesystem och IFS ekonomisystem. Samtliga nämnda system ska integreras för både inhämtning och provisionering. B kan komma att ansluta ytterligare system till IGA plattformen under avtalstiden med hjälp av tilldelad leverantör, inga garantier för detta lämnas dock.

Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2020
Fin: 28/02/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

5 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/05/2020

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Linköping
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/11/2019