Leveringen - 54844-2019

05/02/2019    S25    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Fluxmeters

2019/S 025-054844

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholms läns landsting
Nationaal identificatienummer: 232100-0016
Postadres: Box 22550
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 104 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Nyqvist
E-mail: anna.nyqvist@sll.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sll.se

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flödesmätare och Gasblandare, Gaser och utrustning SLL175 2019

Referentienummer: LS 2017-1622
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38427000 Fluxmeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000 Gassen
38410000 Meetinstrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/04/2019
Einde: 01/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 förlängning á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019