С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 548481-2023

12/09/2023    S175

България-Козлодуй: Контейнери и кофи за отпадъци и смет

2023/S 175-548481

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Национален регистрационен номер: 000193250
Пощенски адрес: ул. "Христо Ботев" № 13
Град: гр. Козлодуй
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Пощенски код: 3320
Държава: България
Лице за контакт: ИРЕНА ГЪЛЪБОВА КИРИЛОВА-ПОПОВА
Електронна поща: op.ob.kozloduy@gmail.com
Телефон: +359 97385865
Факс: +359 97380183
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kozloduy.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1263
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/325994
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/325994
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на контейнери за битов и зелен отпадък

II.1.2)Основен CPV код
34928480 Контейнери и кофи за отпадъци и смет
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката обхваща доставка на два вида контейнери за отпадъци, както следва:

- Метални контейнери с пластмасов капак за битови отпадъци 1,1м3 – 150 броя, и

- Пластмасови контейнери за зелен отпадък 1,1м3 – 250 броя.

Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 250.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Основно място на изпълнение:

Склад на Общинско предприятие „Комунална дейност“ в гр. Козлодуй, ул. „Цанко Церковски“ № 23.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на два вида контейнери за отпадъци, както следва:

- Метални контейнери с пластмасов капак за битови отпадъци 1,1м3 – 150 броя, и

- Пластмасови контейнери за зелен отпадък 1,1м3 – 250 броя.

Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната (максимално допустима) стойност на поръчката. Оферти, съдържащи ценови предложения, надвишаващи заложената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи в Част IV, Раздел В, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на ЕЕДОП данни за стойността/стойностите, датата/датите на която/които е приключило изпълнението, получателите, вида на доставката/доставките, идентична/идентични или сходна/сходни с предмета на поръчката.

ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да има внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация производство и/или продажба, и/или търговия, и/или доставка на съдове за събиране на отпадъци.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи в Част IV, Раздел Г, поле “Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството” на ЕЕДОП вида, номера, дата на валидност и обхват на съответния сертификат, както и сертифициращия орган.

ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП – валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

3. Участникът да има внедрена Система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация производство и/или продажба, и/или търговия, и/или доставка на съдове за събиране на отпадъци.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи в Част IV, Раздел Г, поле “Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление” на ЕЕДОП вида, номера, дата на валидност и обхват на съответния сертификат, както и сертифициращия орган.

ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП –валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Под „изпълнена дейност“ следва да се разбира доставка, която независимо от датата на сключване на договора, е приключила в посочения по-горе период.

Минимално ниво: Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под доставка „сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на минимум 200 броя съдове за събиране на отпадъци. Посоченото изискване за обем може да бъде изпълнено с едно или повече възлагания за доставка.

2. Участникът да има внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация производство и/или продажба, и/или търговия, и/или доставка на съдове за събиране на отпадъци.

3. Участникът да има внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация производство и/или продажба, и/или търговия, и/или доставка на съдове за събиране на отпадъци.

УТОЧНЕНИЕ: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договор, участникът определен за изпълнител следва да:

- Представи Гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора без ДДС;

- Изпълни задължението по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случаите на чл. 112, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП възложителят спазва разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП;

- Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, преди сключване на договора, се представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 05/04/2024
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/10/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата ще бъдат декриптирани офертите на участниците.

Получените мостри се отварят на публично заседание на комисията на 10.10.2023 г. от 15:30 часа в сградата на община Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Комисията отваря мострите по реда на тяхното постъпване.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на възложителя.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 от ЗОП е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника. От участие се отстранява и участник, за който са налице условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и участник:

- предложил срок за изпълнение по-голям от максимално допустимия, съгл. документацията.

- чието техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя;

- предложил цена за изпълнение по-висока от прогнозната стойност;

- който след покана от Възложителя не удължи или не потвърди срока не валидност на офертата си.

Ако за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, съответните изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят може да изисква от участниците, по всяко време след отваряне на офертите, да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.

Обществената поръчка се финансира от отчисленията от такса битови отпадъци.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в. т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2023