Roboty budowlane - 548514-2021

27/10/2021    S209

România-Târgoviște: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2021/S 209-548514

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Număr naţional de înregistrare: RO 10084149
Adresă: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130055
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.catd.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Număr de referinţă: DB-CL-05
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”, incluzand:

A. Comuna Moroeni

Obiect 1: Extindere front captare Galma (realizarea a doua foraje si conducte de legatura De 140mm,

L=370m);

Obiect 2: Reabilitare conducta de aductiune principala SZA Pucioasa - Fieni (De 450mm, L=3.900m);

Obiect 3: Conducta de aductiune secundara Moroeni (De 200mm, L=555m);

Obiect 4: Gospodarie de apă nouă pentru SA Moroeni – Pietrosita.

B. Comuna Buciumeni

Obiect 5: Conducta de aductiune secundara Buciumeni (De 160mm, L=120m);

Obiect 6: Extindere gospodariei de apa GA Buciumeni.

C. Comuna Glodeni

Obiect 7: Conducta de aductiune secundara noua pentru alimentarea rezervoarelor din GA Glodeni (De

140mm, L=10.360m, din care L=5.662m UAT Branesti si L=4.698m UAT Glodeni).

D. Comuna Malu cu Flori

Obiect 8: Extindere si reabilitare front de captare Malu cu Flori (reabilitare 2 foraje, 1 foraj nou, conducta de legatura De63mm, L=180m);

Obiect 9: Reabilitare conducta de aductiune (De 63mm, L=3.010 m);

Obiect 10: Statie de pompare in comuna Malu cu Flori.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

- 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45247270 Lucrări de construcţii de rezervoare
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

UAT Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Brănești, Glodeni, Malu cu Flori - Judeţul Dâmbovița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 406.591,44 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețelele de electricitate.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.3 Liste de garanții), pentru: (i) Front de captare Galma (ii) Gospodarie de apă Moroeni, (iii) Gospodarie de apa Buciumeni, (iv) Front de captare Malu cu Flori, (v) Statie de pompare Malu cu Flori / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

A se vedea conditia din sectiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv Sectiunea VI.3) Informatii suplimentare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 191-497906
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Serviciul Juridic
Adresă: Bd. I.C. Brătianu nr. 50
Localitate: Targoviste
Cod poștal: 130055
Țară: România
E-mail: secretariat@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Adresă internet: www.catd.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2021