Roboty budowlane - 548514-2021

27/10/2021    S209

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 209-548514

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Numer referencyjny: DB-CL-05
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 191-497906

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021