Supplies - 54856-2021

Submission deadline has been amended by:  128370-2021
03/02/2021    S23

Polska-Kraków: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2021/S 023-054856

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288366
Adres pocztowy: ul. Garncarska 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Bożek
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Tel.: +48 126348282
Faks: +48 124231565
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej

Numer referencyjny: ZP-271-1/21
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej szczegółowo opisana w załącznikach od 2.1 do 2.14 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia (wyposażenie) systemu kontroli badań diagnostycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30216130 Czytniki kodu kreskowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. drukarki etykiet (4 szt.);

2. czytniki kodów paskowych (21 szt.);

3. drukarka kodów paskowych na kasetki (= drukarka kasetek) (1 szt.);

4. drukarka termotransferowa (2 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.1 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Skaner preparatów histologicznych i barwionych techniką FISH oraz platforma do katalogowania zeskanowanych obrazów i prowadzenia telekonsultacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. platforma do katalogowania zeskanowanych obrazów i prowadzenia telekonsultacji (1 szt.);

2. skaner preparatów histologicznych i barwionych techniką FISH (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.2 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskopy diagnostyczno-badawcze i konsultacyjne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu dla kierownika ZPN (1 szt.);

2. mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu (1 szt.);

3. mikroskop z przystawką konsultacyjną (1 szt.);

4. mikroskop badawczy (5 szt.);

5. mikroskop konsultacyjny z kamerą i rzutnikiem (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 45
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.3 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

mikroskop fluorescencyjny do badań FISH (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 45
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.4 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Linia technologiczna do przygotowania skrawków dużego formatu oraz skrawków mrożeniowych do badań śródoperacyjnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. procesor tkankowy (1 szt.);

2. półautomatyczne mikrotomy rotacyjne (2 szt.);

3. półautomatyczne mikrotomy do IHC z systemem spływu skrawków (2 szt.);

4. stanowiska do krojenia (podwójne stanowisko) (2 szt.);

5. lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników (5 szt.);

6. zamrażarka do przechowywania kostek parafinowych (1 szt.);

7. kriostat do wykonywania badań śródoperacyjnych (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.5 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Automatyczny procesor do przeprowadzania reakcji IHC i techniką FISH

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

automatyczny procesor do przeprowadzania reakcji IHC i techniką FISH (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.6 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cytofluorymetr (cytometr) przepływowy wraz z sorterem (1 zestaw)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. cytofluorymetr (cytometr) przepływowy (1 szt.);

2. sorter (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do pomieszczenia pobierania materiałów tkankowych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 9, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. redestylarka (1 szt.);

2. cieplarka (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lampa stojąca/jezdna diagnostyczno-zabiegowa w technologii LED

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33167000 Lampy chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

lampa stojąca/jezdna diagnostyczno-zabiegowa w technologii LED (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kolposkop optyczny na podstawie jezdnej do diagnostyki pogłębionej

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33164100 Kolposkopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

kolposkop optyczny na podstawie jezdnej do diagnostyki pogłębionej (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie sal pacjentów i gabinetu lekarskiego

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. łóżko szpitalne (21 szt.);

2. szafka przyłóżkowa (21 szt.);

3. kozetka lekarska (1 szt.);

4. taboret lekarski (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.9 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Parawany przyłóżkowe proste

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

parawany przyłóżkowe proste (15 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.10 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat ultrasonograficzny wraz z 3 głowicami

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

aparat ultrasonograficzny wraz z 3 głowicami (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.11 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Diatermia bipolarna

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 15/17, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

diatermia bipolarna (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem Klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów” realizowany z POIiŚ na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o parametrach ocenianych w ramach kryterium „Jakość”: parametry oceniane – załącznik nr 3.12 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć:

1. pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

2. przedmiotowe środki dowodowe:

1) deklaracja zgodności CE – dotyczy: część nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, część nr 2 poz. 2, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 4 pkt 6, 7, 8, poz. 5, 6, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1, 2, część nr 8 poz. 1, 2, część nr 9, część nr 10, część nr 11 poz. łóżko szpitalne, część nr 13, część nr 14;

2) certyfikat IVD – dotyczy: część nr 2 poz. 1 pkt 30b, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1;

3) oryginalna specyfikacja techniczna producenta w języku polskim – dotyczy: część nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, część nr 2 poz. 1, 2, część nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5, część nr 4 poz. 1, część nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, część nr 6 poz. 1, część nr 7 poz. 1, 2, część nr 8 poz. 1, 2;

4) świadectwo dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych – dotyczy: część nr 9, część nr 10, część nr 11 poz. łóżko szpitalne, stolik przyłóżkowy, kozetka lekarska, część nr 13, część nr 14;

5) dokument potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów bio-bezpieczeństwa z pracującym sorterem w środku komory – dotyczy: część nr 7 poz. 2 pkt 17.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:

1. jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

4. zaświadczenie z ZUS lub KRUS;

5. oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

Dotyczy podmiotów zagranicznych:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2. zaświadczenie potwierdzające niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowa regulacja warunków realizacji umowy: wzór umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: https://e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 11.30 za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2021