S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 548684-2023

12/09/2023    S175

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2023/S 175-548684

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36361518
Poštová adresa: Čulenova 6
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81647
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Halik Emil
E-mail: emil.halik@zsdis.sk
Telefón: +421 917771848
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.zsdis.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481189
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/3292
I.6)Hlavná činnosť
Elektrická energia

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov II - PCI

Referenčné číslo: 2022-VS-13-EH
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

časť 1: Podpora a rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, BIIN, FI-CA

časť 2: Podpora a rozvoj ABAP, Workflow, SAP Fiori/UI5, Webdynpro

časť 3: Podpora a rozvoj SAP CRM a SAP IS-U (MD-BF a CS)

časť 4: Údržba, Stabilizácia a Prevencia SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS

časť 5: Údržba, Podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 499 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora a rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, BIIN, FI-CA

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Podpora a Rozvoj SAP ISU DM, EDM, WM, BIIN, FI-CA

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu

zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s dvomi po sebe nasledujúcimi opciami na 12 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora a rozvoj ABAP, Workflow, SAP Fiori/UI5, Webdynpro

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Podpora a rozvoj ABAP, Workflow, SAP Fiori/UI5, Webdynpro

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 999 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu

zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s dvomi po sebe nasledujúcimi opciami na 12 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora a rozvoj SAP CRM a SAP IS-U (MD-BF a CS)

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Podpora a rozvoj SAP CRM a SAP IS-U (MD-BF a CS)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 880 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu

zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s dvomi po sebe nasledujúcimi opciami na 12 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržba, Stabilizácia a Prevencia SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Údržba, Stabilizácia a Prevencia SAP CRM a SAP ISU MD-BF, CS

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 320 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu

zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s dvomi po sebe nasledujúcimi opciami na 12 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržba, Podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72263000 Implementácia softvéru
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko

II.2.4)Opis obstarávania:

Údržba, Podpora a rozvoj IDE/IDEX & SMCOM

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu

zákazky: na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s dvomi po sebe nasledujúcimi opciami na 12 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

A) 34.1.1.že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

B) 34.1.2.nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitých predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace

C) 34.1.3.nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace

D) 34.1.4.nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

E) 34.1.5.že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

-doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

F) 34.1.6.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

-doloženým čestným vyhlásením.

G) 34.2.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady, požadované v bodoch 34.1.1. až 34.1.6. súťažných podkladov.

H) 34.1.7.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať -dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.

I) 34.1.8.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, -dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:

A) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

B) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

C) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v

závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

D) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

E) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

F) 35.4.V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona

G) 35.5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 35. súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)

35.1.1.1.pre časť 1: v minimálnej výške 1.100.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu B)

35.1.1.2.pre časť 2: v minimálnej výške 1.500.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu C)

35.1.1.3.pre časť 3: v minimálnej výške 1.320.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu D)

35.1.1.4.pre časť 4: v minimálnej výške 1.320.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu E)

35.1.1.5.pre časť 5: v minimálnej výške 1.200.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) 36.1.1.uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

B) 36.1.2.platným certifikátom systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem kvality podľa požiadaviek EN ISO 9001 a to v oblasti: poskytovania služieb a servisu IT, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

C) 36.1.3.zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO.

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

D) 36.1.3.zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO.

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

E) 36.1.3.zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO.

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

F) 36.1.3.zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO.

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

G) 36.1.3.zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO.

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

H) 36.1.4.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (Experti).

Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

I) 36.1.7 platným certifikátom systému kvality pre poskytovanie IT služieb, ktorým uchádzač preukáže, že má zavedené procesy pre riadenie dodávok IT služieb (ITSM) podľa normy ISO/IEC 20000, resp. rovnocenný dôkaz vydaný príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktorými uchádzač preukáže súlad s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

J) 36.1.8.platným certifikátom systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorým uchádzač preukáže, že má zavedené procesy pre ochranu informácií (ISMS) podľa normy ISO/IEC 27001, resp. rovnocenný dôkaz vydaný príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie informačnej bezpečnosti, ktorými uchádzač preukáže súlad s požadovanými normami informačnej bezpečnosti

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu C)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu D)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu E)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu F)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu G)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu H)

Podrobný popis minimálnej úrovne je uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 76.000 eur.

Hodnota zábezpeky:

pre časť 1: 11.000,00 eur,

pre časť 2: 30.000,00 eur,

pre časť 3: 8.800,00 eur,

pre časť 4: 13.200,00 eur,

pre časť 5: 13.000,00 eur.

III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

Vlastné finančné prostriedky obstarávateľov a financie z fondov Európskej únie

III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Obstarávateľovi spoločne.

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.

Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi

skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a

komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 4
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/10/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29/02/2024
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/02/2024
Miestny čas: 13:00
Miesto:

elektronický systém ERANET

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

2. Rámcová dohoda bude uzavretá s úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili pre časti 1 až 3 na prvom až štvrtom mieste, pre časti 4 a 5 na prvom až treťom mieste v každej časti samostatne. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v Rámcových dohodách.

3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky za ktorúkoľvek časť.

4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v ktorejkoľvek časti, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje

všetkých uchádzačov.

6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.

7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.

8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.

9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia § 98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu Priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.

11. Obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

12. Obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https:// zsdis.eranet.sk/#/ .

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť žiadosť o účasť/ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:

12.1. OS: MS Win 10 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

12.2. aktuálne verzie prehliadačov: Edge, Firefox, Chrome;

12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

13. Toto obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty a zelené verejné obstarávanie.

14. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom

obstarávaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82109
Štát: Slovensko
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/09/2023