Услуги - 548715-2018

13/12/2018    S240    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Мъглиж: Застраховка "Щети на имущество"

2018/S 240-548715

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Териториално поделение „Държавно горско стопанство — гр. Мъглиж“
2016176540168
пл. „Трети март“ № 24
Мъглиж
6180
България
Лице за контакт: инж. Радомир Чакъров
Телефон: +359 43212316
Електронна поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Факс: +359 43212253
код NUTS: BG34

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: www.uidp-sliven.com/procedures/2459

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“

II.1.2)Основен CPV код
66515200
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, имот № 000460 и имот № 000695, подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката (12 месеца)“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Най-ниска оферта: 1 359.00 BGN / Най-висока оферта: 4 000.00 BGN които са взети предвид
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Услугата се извършва с транспорт на изпълнителя до административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“, гр. Мъглиж, имот № 000460 и имот № 000695, подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката (12 месеца) върху размер на застрахователната сума от 92 989,00 BGN (деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 194-439290
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РГ-03-150/06.12.2018 г.
Наименование:

„Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 — залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
ДЗИ — Общо застраховане ЕАД
121718407
ул. Христо Ботев № 84
Стара Загора
6000
България
Телефон: +359 885395959
Електронна поща: maria.boicheva@dzi.bg
Факс: +359 42600970
код NUTS: BG344
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 000.00 BGN
Най-ниска оферта: 1 359.00 BGN / Най-висока оферта: 4 000.00 BGN които са взети предвид
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок (чл. 197, ал. 1 от ЗОП).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2018