Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 54892-2022

01/02/2022    S22

Polska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe

2022/S 022-054892

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Rybnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430
Adres pocztowy: ul.Bolesława Chrobrego 2
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Szwelengreber
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl
Tel.: +48 324392000
Faks: +48 324224124
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.um.rybnik.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ubezpieczeniowe

II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika oraz ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 617 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515400 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66515100 Usługi ubezpieczenia od ognia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w kwocie nie większej niż 2% całkowitej wartości zamówienia (składki ubezpieczeniowej). Faktyczne potrzeby zamawiającego będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy, w następującym zakresie:1) ubezpieczenia nowo nabywanych lub pominiętych składników mienia;2) zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi inwestycjami, adaptacją, rozbudową itp.;3) wdrażania nowych inwestycji;4) objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury powoływanych przez zamawiającego, w tym wyodrębnionych z innych podmiotów objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia lub przekształcenia;5) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem;6) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego lub pominiętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;7) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji zastosowanie będą miały składki i stawki jednostkowe za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe zaproponowane przez wykonawcę w ofercie; postanowienie niniejsze nie dotyczy kategorii mienia niewymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ewentualnych zmian podmiotowych, prowadzących do podjęcia działalności niewymienionej w specyfikacji – wówczas (w obydwu przypadkach) stawki ubezpieczeniowe i składka dodatkowa podlegać będą odrębnym ustaleniom pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Podobnie zmiana zakresu ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 6 powyżej, wymagać będzie zgody wykonawcy. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516300 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, kapitana lub użytkownika jednostek pływających (OC armatora), 2) ubezpieczenie jednostek pływających od uszkodzenia, zniszczenia i utraty (casco).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w kwocie nie większej niż 30% całkowitej wartości zamówienia (składki ubezpieczeniowej). Faktyczne potrzeby zamawiającego będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy, w następującym zakresie: 1)ubezpieczenia nowo nabywanych lub pominiętych składników mienia, 2) zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi inwestycjami, itp.,3) objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury powoływanych przez zamawiającego,4) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,5) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,6) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym wysokości sum gwarancyjnych lub sum ubezpieczenia. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. W ramach prawa opcji zastosowanie będą miały składki i stawki jednostkowe za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe zaproponowane przez wykonawcę w ofercie; postanowienie niniejsze nie dotyczy kategorii mienia (jednostek pływających) niewymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wówczas stawki ubezpieczeniowe i składka dodatkowa podlegać będą odrębnym ustaleniom pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Podobnie zmiana zakresu ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 5 i 6 powyżej, wymagać będzie zgody wykonawcy. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/12/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/12/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5 ppkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2022