Услуги - 548979-2021

28/10/2021    S210

Пopтyгaлия-Лисабон: Проучване за идентифициране на компетенциите на операторите на морски автономни надводни кораби (MASS) в центрове за дистанционен контрол (CMORCC)

2021/S 210-548979

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)
Пощенски адрес: Praca Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT1 Continente
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Електронна поща: OPEN242021@emsa.europa.eu
Факс: +351 211209211
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.emsa.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9548
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9548
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване за идентифициране на компетенциите на операторите на морски автономни надводни кораби (MASS) в центрове за дистанционен контрол (CMORCC)

Референтен номер: EMSA/OP/24/2021
II.1.2)Основен CPV код
71241000 Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел е да се идентифицират и опишат компетенциите, които могат да бъдат изискани за оператори в центрове за дистанционно управление (RCC) на морски автономни кораби (MASS) в няколко сценария за MASS с 2 различни конфигурации:

1) дистанционно контролирани кораби с моряци: корабите се контролират и управляват от друго място; морските лица са налични на борда на системата и функциите;

2) дистанционно контролирани кораби без моряци на борда: корабите се контролират и управляват от друго място; няма моряци на борда.

За повече подробности, моля, направете справка с публикуваните документи на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34512000 Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки
73220000 Консултантски услуги, свързани с експериментални разработки
80531200 Услуги по техническо обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PT Portugal
Основно място на изпълнение:

ЕАМБ и помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвид тавана на обществената поръчка и в съответствие с принципите на обществената поръчка се използва откритата процедура. За повече подробности, моля, направете справка с публикуваните документи на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/12/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/09/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/12/2021
Местно време: 10:00
Място:

Офисите на Европейска агенция по морска безопасност, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, ПОРТУГАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

За повече информация, консултирайте се с публикуваните документи за обществена поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Факс: +352 433766
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/10/2021