Услуги - 549092-2021

Submission deadline has been amended by:  636646-2021
29/10/2021    S211

Малта-Valletta: Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични решения, услуги по поддръжка за ИТ софтуер – DSTS 2

2021/S 211-549092

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Пощенски адрес: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT0 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://easo.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9484
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Убежище

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични решения, услуги по поддръжка за ИТ софтуер – DSTS 2

Референтен номер: EASO/2021/907
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по консултиране/изпълнение за софтуер, системи и разработване на проект.

• Обособена позиция 1: ИТ проекти и приложения: изпълнение на нови приложения, основни подобрения и нови версии за съществуващите приложения и дейности по поддръжка на жизнения цикъл на приложения;

• Обособена позиция 2: ИТ инфраструктура, операции и сигурност: в областта на ИТ инфраструктурата и операциите, осигуряване на, включително, но без да се ограничава до, системи за съхранение, резервни системи, системи за виртуализация, мрежови и комуникационни системи и системи за подпомагане на функционирането и мисията. В допълнение, в области на ИТ сигурност, допълнителна защита на ИТ инфраструктурата и ежедневните операции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ИТ проекти и приложения

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE Belgique / België
код NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
код NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
код NUTS: ES España
код NUTS: IT Italia
код NUTS: LT Lietuva
код NUTS: MT Malta
Основно място на изпълнение:

Гърция, Малта, Италия, Кипър, Испания, Белгия, Литва и всички други места, където възлагащият орган извършва дейността си.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ИТ инфраструктура, операции и сигурност

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE Belgique / België
код NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
код NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
код NUTS: ES España
код NUTS: IT Italia
код NUTS: LT Lietuva
код NUTS: MT Malta
Основно място на изпълнение:

Белгия, Кипър, Гърция, Италия, Литва, Малта, Испания и всички други места, където възлагащият орган извършва дейността си.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 8
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Необходимо е приключване на развитието на някои дейности за повече от четири години (максимум пет) с цел непрекъснатост и което да бъде достатъчно разработено, до прехода, за да се подобрят неговата ефективност и ефикасност. Всъщност някои приложения и услуги (напр. планове за възстановяване при срив, MedCOI, информационни системи в областта на убежището), които ще продължат по новия договор, са много специфични и важни за дейностите и операциите на EASO.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/12/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/12/2021
Местно време: 11:00
Място:

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Winemakers Wharf, Grand Harbour, MRS 1917 Valletta, МАЛТА.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне могат да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентът трябва да предостави пълните имена, датата на раждане, номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на: contracts@easo.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Четири до пет години.

VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Gc.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/10/2021