Diensten - 549113-2021

29/10/2021    S211

Italië-Ispra: Meervoudige raamovereenkomst voor technische adviesdiensten op het gebied van architectuur en techniek in het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op de standplaats Ispra

2021/S 211-549113

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9538
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst voor technische adviesdiensten op het gebied van architectuur en techniek in het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op de standplaats Ispra

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van technische advies-, ontwerp- en leidingsdiensten voor werkzaamheden op het gebied van architectuur, civieltechnische werkzaamheden, stadsplanning, milieu en bouwkunde, in het kader van de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op de standplaats Ispra (VA). De activiteiten beogen de verlening van advies aan het locatiebeheer voor de exploitatie van infrastructuren, ontwerp, toezicht op de werkzaamheden, tests, beoordelingen, verificaties en veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen en/of renovatie en onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur ter plaatse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIË

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van technische advies-, ontwerp- en leidingsdiensten voor werkzaamheden op het gebied van architectuur, civieltechnische werkzaamheden, stadsplanning, milieu en bouwkunde, in het kader van de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op de standplaats Ispra (VA). De activiteiten beogen de verlening van advies aan het locatiebeheer voor de exploitatie van infrastructuren, ontwerp, toezicht op de werkzaamheden, tests, beoordelingen, verificaties en veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen en/of renovatie en onderhoud van gebouwen, installaties en infrastructuur ter plaatse.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/11/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt bekend dat de aanbestedende dienst voornemens is een toekomstige oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich in te schrijven op het in sectie I.3) vermelde adres om op de hoogte te worden gebracht van de bekendmaking van de aankondiging van opdracht en van alle aanbestedingsstukken, met inbegrip van de aanbestedingsstukken.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2021