Supplies - 54919-2021

03/02/2021    S23

Belgium-Aalst: Monitors

2021/S 023-054919

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
National registration number: BE 0410.424.222
Postal address: Moorselbaan 164
Town: Aalst
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Postal code: 9300
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Charlotte Bontinck
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Telephone: +32 53728746
Fax: +32 53724586
Internet address(es):
Main address: www.olvz.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/232/VJ/2018
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
National registration number: BE 0410.424.222
Postal address: Moorselbaan 164
Town: Aalst
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Postal code: 9300
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Charlotte Bontinck
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Telephone: +32 53728746
Fax: +32 53724586
Internet address(es):
Main address: www.olvz.be
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst voor monitoren voor registratie van vitale parameters — EWS (Early Warning Score) en integratie met EPD

Reference number: 2018/MTD/040
II.1.2)Main CPV code
33195100 Monitors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Main site or place of performance:

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164, te 9300 Aalst.

II.2.4)Description of the procurement:

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één ondernemer voor de aankoop, levering en inbedrijfstelling van monitoren voor registratie van vitale parameters (waaronder objectieve respiratiemeting) met automatische berekening van EWS.

De aankoop omvat alle hardware, bijhorende software alsook alle vereiste koppelingen en licenties voor connectie met het reeds aanwezige EPD (zijnde KWS). Hierbij zijn tevens voldoende opleiding alsook een optioneel onderhoudscontract inbegrepen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

De aanbestedende overheid gaat over tot de selectie van de kandidaten in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan:

— art. 67 KB plaatsing van 18.4.2017: selectiecriteria m.b.t. economische en financiële draagkracht,

— art. 68 KB plaatsing van 18.4.2017: selectiecriteria m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid,

— De minimumvereisten vermeld in hoofdstuk I.16.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (de inschrijver is verplicht om alle vereiste opties aan te bieden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid met wering van de offerte tot gevolg. De aanbestedende overheid is op geen enkele moment verplicht om over te gaan tot bestelling van een aangeboden optie.

Indien m.a.w. de vereiste optie een onderhoudscontract betreft, heeft de aanbestedende overheid de keuze om al dan niet een onderhoudscontract aan te gaan. Dit geldt zowel voor preventieve als omniumcontracten).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*Door middel van het UEA verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.

*De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

*Uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Bovenvermeld attest dient recent (max. drie maanden oud t.o.v. de openingsdatum) te zijn alsook op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten/totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en interest/totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen/boekwaarde van de schulden +

0,998 x omzet/totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie. Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang en voor gelijkaardige apparatuur die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Aanleveren van een referentielijst volgens bijlage C aan dit bestek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Postal address: Justitieplein 1
Town: Dendermonde
Postal code: 9200
Country: Belgium
Telephone: +32 52260711
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2021