Supplies - 54919-2021

03/02/2021    S23

België-Aalst: Monitoren

2021/S 023-054919

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer: BE 0410.424.222
Postadres: Moorselbaan 164
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Charlotte Bontinck
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Telefoon: +32 53728746
Fax: +32 53724586
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.olvz.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/232/VJ/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer: BE 0410.424.222
Postadres: Moorselbaan 164
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Charlotte Bontinck
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Telefoon: +32 53728746
Fax: +32 53724586
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.olvz.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst voor monitoren voor registratie van vitale parameters — EWS (Early Warning Score) en integratie met EPD

Referentienummer: 2018/MTD/040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100 Monitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195110 Ademhalingsmonitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Voornaamste plaats van uitvoering:

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164, te 9300 Aalst.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één ondernemer voor de aankoop, levering en inbedrijfstelling van monitoren voor registratie van vitale parameters (waaronder objectieve respiratiemeting) met automatische berekening van EWS.

De aankoop omvat alle hardware, bijhorende software alsook alle vereiste koppelingen en licenties voor connectie met het reeds aanwezige EPD (zijnde KWS). Hierbij zijn tevens voldoende opleiding alsook een optioneel onderhoudscontract inbegrepen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

De aanbestedende overheid gaat over tot de selectie van de kandidaten in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan:

— art. 67 KB plaatsing van 18.4.2017: selectiecriteria m.b.t. economische en financiële draagkracht,

— art. 68 KB plaatsing van 18.4.2017: selectiecriteria m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid,

— De minimumvereisten vermeld in hoofdstuk I.16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (de inschrijver is verplicht om alle vereiste opties aan te bieden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid met wering van de offerte tot gevolg. De aanbestedende overheid is op geen enkele moment verplicht om over te gaan tot bestelling van een aangeboden optie.

Indien m.a.w. de vereiste optie een onderhoudscontract betreft, heeft de aanbestedende overheid de keuze om al dan niet een onderhoudscontract aan te gaan. Dit geldt zowel voor preventieve als omniumcontracten).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

*Door middel van het UEA verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.

*De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

*Uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Bovenvermeld attest dient recent (max. drie maanden oud t.o.v. de openingsdatum) te zijn alsook op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten/totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en interest/totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen/boekwaarde van de schulden +

0,998 x omzet/totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie. Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang en voor gelijkaardige apparatuur die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

1. Aanleveren van een referentielijst volgens bijlage C aan dit bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Postadres: Justitieplein 1
Plaats: Dendermonde
Postcode: 9200
Land: België
Telefoon: +32 52260711
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2021