Marché de travaux - 549203-2021

Submission deadline has been amended by:  599293-2021
29/10/2021    S211

Danemark-Silkeborg: Travaux de construction

2021/S 211-549203

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Silkeborg Kommune
Adresse postale: Søvej 1
Ville: Silkeborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8600
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Bo Bech Lavgesen
Courriel: bobech.lavgesen@silkeborg.dk
Téléphone: +45 29746610
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.silkeborg.dk/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sdkjoxbrly
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: SKALA ARKITEKTER
Adresse postale: Rædersgade 3
Ville: Horsens
Code NUTS: DK042 Østjylland
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lars Rasmussen
Courriel: lra@skala-ark.dk
Téléphone: +45 31668514
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.skala-ark.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sdkjoxbrly
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Til - og ombygning Funder-Kragelund skolen etape 1

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Silkeborg Kommune indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i et begrænset udbud af opførelse af nye skolebygninger samt ombygning af eksist. skole i mindre omfang. Projektet omfatter ny indskoling og udskoling med tilhørende faglokaler samt administration for personale. Projektets samlede bruttoetageareal udgør ca. 3800 m² nybyg + ca. 200 m² ombygning af eksist. skolebygninger. Skolen opføres i Funder, beliggende med adressen Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg.

Samtidig med nærværende udbud skal oplyses at Anlægsentreprisen, Smedeentreprisen, Specialinventarentreprisen, Gulventreprisen samt Malerentreprise ikke udbydes, men at der indkøbes efter reglerne om delarbejder i henhold til udbudslovens §8.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 43 100 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Råhusentreprisen

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
45112000 Travaux de fouille et de terrassement
45223822 Composants préfabriqués
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
45262300 Travaux de bétonnage
45262520 Travaux de briquetage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Funder-Kragelund Skole

Funder Skolevej 3

8600 Silkeborg

II.2.4)Description des prestations:

Råhusentreprisen indeholder følgende:

- Jordarbejde

- kloakarbejde

- Betonelement (levering og montage)

- Murerarbejder

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 500 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Økonomiske og finansielle formåen:

Ordreafgiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- En omsætning på minimum 1 (en) gange den anslåede værdi eksklusiv moms for den pågældende delkontrakt i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad - min. 10 % gennem de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD

Teknisk formåen:

Følgende oplysninger fremsendes for ansøgeren:

- Referencer - Minimum 2 og maksimum 4 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Oplysningerne angives i ESPD.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation

Referencer:

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver med nybyg og renovering af skoler og andre offentlige bygninger.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier der er afleveret inden for de sidste 6 år.

Referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Referencerne skal indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven.

- Oplysninger om fagentreprenørens ydelser i forbindelse med opgaven.

- Udførelsesperioden.

- Kundens navn (bygherre og evt. kontaktperson).

- Opgavens lokalisering.

- Opgavens størrelse (opgivet i m² og kr.).

Mindstekrav:

Oplysningerne skal afleveres for den fagentreprenør, der anmoder om prækvalifikation.

Kriterier for udvælgelse:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der har den bedste økonomiske og tekniske formåen til at løfte den udbudte opgave. Ved vurderingen af den tekniske formåen vil referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

Bedømmelse

Det indleverede materiale vil blive vurderet af bygherre, Silkeborg Kommune med faglig vurdering via Bygherrerådgiver BISGAARD | EJSING og Totalrådgiver SKALA ARKITEKTER.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Tømrerentreprisen

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
45422000 Travaux de charpenterie
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Funder-Kragelund Skole

Funder Skolevej 3

8600 Silkeborg

II.2.4)Description des prestations:

Tømrerentreprisen indeholder følgende:

- Tømrerarbejde og snedkerarbejde

- Blikarbejde

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 16 300 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Økonomiske og finansielle formåen:

Ordreafgiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- En omsætning på minimum 1 (en) gange den anslåede værdi eksklusiv moms for den pågældende delkontrakt i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad - min. 10 % gennem de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD

Teknisk formåen:

Følgende oplysninger fremsendes for ansøgeren:

- Referencer - Minimum 2 og maksimum 4 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Oplysningerne angives i ESPD.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation

Referencer:

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver med nybyg og renovering af skoler og andre offentlige bygninger.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier der er afleveret inden for de sidste 6 år.

Referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Referencerne skal indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven.

- Oplysninger om fagentreprenørens ydelser i forbindelse med opgaven.

- Udførelsesperioden.

- Kundens navn (bygherre og evt. kontaktperson).

- Opgavens lokalisering.

- Opgavens størrelse (opgivet i m² og kr.).

Mindstekrav:

Oplysningerne skal afleveres for den fagentreprenør, der anmoder om prækvalifikation.

Kriterier for udvælgelse:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der har den bedste økonomiske og tekniske formåen til at løfte den udbudte opgave. Ved vurderingen af den tekniske formåen vil referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

Bedømmelse

Det indleverede materiale vil blive vurderet af bygherre, Silkeborg Kommune med faglig vurdering via Bygherrerådgiver BISGAARD | EJSING og Totalrådgiver SKALA ARKITEKTER.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Akustikregulering , træbeton - 5 m2 i 14 klasser

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ventilationsentreprisen

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
45331210 Travaux d'installation de ventilation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Funder-Kragelund Skole

Funder Skolevej 3

8600 Silkeborg

II.2.4)Description des prestations:

Ventilationsentreprisen indeholder følgende:

- Ventilationsarbejder

- CTS arbejder

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 200 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Økonomiske og finansielle formåen:

Ordreafgiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- En omsætning på minimum 1 (en) gange den anslåede værdi eksklusiv moms for den pågældende delkontrakt i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad - min. 10 % gennem de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD

Teknisk formåen:

Følgende oplysninger fremsendes for ansøgeren:

- Referencer - Minimum 2 og maksimum 4 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Oplysningerne angives i ESPD.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation

Referencer:

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver med nybyg og renovering af skoler og andre offentlige bygninger.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier der er afleveret inden for de sidste 6 år.

Referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Referencerne skal indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven.

- Oplysninger om fagentreprenørens ydelser i forbindelse med opgaven.

- Udførelsesperioden.

- Kundens navn (bygherre og evt. kontaktperson).

- Opgavens lokalisering.

- Opgavens størrelse (opgivet i m² og kr.).

Mindstekrav:

Oplysningerne skal afleveres for den fagentreprenør, der anmoder om prækvalifikation.

Kriterier for udvælgelse:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der har den bedste økonomiske og tekniske formåen til at løfte den udbudte opgave. Ved vurderingen af den tekniske formåen vil referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

Bedømmelse

Det indleverede materiale vil blive vurderet af bygherre, Silkeborg Kommune med faglig vurdering via Bygherrerådgiver BISGAARD | EJSING og Totalrådgiver SKALA ARKITEKTER.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

EL-entreprisen

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Funder-Kragelund Skole

Funder Skolevej 3

8600 Silkeborg

II.2.4)Description des prestations:

EL-entreprisen indeholder følgende:

- EL-arbejder

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Økonomiske og finansielle formåen:

Ordreafgiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- En omsætning på minimum 1 (en) gange den anslåede værdi eksklusiv moms for den pågældende delkontrakt i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad - min. 10 % gennem de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD

Teknisk formåen:

Følgende oplysninger fremsendes for ansøgeren:

- Referencer - Minimum 2 og maksimum 4 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Oplysningerne angives i ESPD.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation

Referencer:

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver med nybyg og renovering af skoler og andre offentlige bygninger.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier der er afleveret inden for de sidste 6 år.

Referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Referencerne skal indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven.

- Oplysninger om fagentreprenørens ydelser i forbindelse med opgaven.

- Udførelsesperioden.

- Kundens navn (bygherre og evt. kontaktperson).

- Opgavens lokalisering.

- Opgavens størrelse (opgivet i m² og kr.).

Mindstekrav:

Oplysningerne skal afleveres for den fagentreprenør, der anmoder om prækvalifikation.

Kriterier for udvælgelse:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der har den bedste økonomiske og tekniske formåen til at løfte den udbudte opgave. Ved vurderingen af den tekniske formåen vil referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

Bedømmelse

Det indleverede materiale vil blive vurderet af bygherre, Silkeborg Kommune med faglig vurdering via Bygherrerådgiver BISGAARD | EJSING og Totalrådgiver SKALA ARKITEKTER.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

VVS-entreprisen

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Funder-Kragelund Skole

Funder Skolevej 3

8600 Silkeborg

II.2.4)Description des prestations:

VVS-entreprisen indeholder følgende:

- VVS arbejder

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 100 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 19
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Økonomiske og finansielle formåen:

Ordreafgiver stiller følgende mindstekrav krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- En omsætning på minimum 1 (en) gange den anslåede værdi eksklusiv moms for den pågældende delkontrakt i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad - min. 10 % gennem de seneste 2 (to) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD

Teknisk formåen:

Følgende oplysninger fremsendes for ansøgeren:

- Referencer - Minimum 2 og maksimum 4 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Oplysningerne angives i ESPD.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation

Referencer:

Ved sammenlignelige opgaver forstås opgaver med nybyg og renovering af skoler og andre offentlige bygninger.

Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier der er afleveret inden for de sidste 6 år.

Referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Referencerne skal indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af opgaven.

- Oplysninger om fagentreprenørens ydelser i forbindelse med opgaven.

- Udførelsesperioden.

- Kundens navn (bygherre og evt. kontaktperson).

- Opgavens lokalisering.

- Opgavens størrelse (opgivet i m² og kr.).

Mindstekrav:

Oplysningerne skal afleveres for den fagentreprenør, der anmoder om prækvalifikation.

Kriterier for udvælgelse:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der har den bedste økonomiske og tekniske formåen til at løfte den udbudte opgave. Ved vurderingen af den tekniske formåen vil referencer med nybyg og renovering af offentligt byggeri, herunder byggeri med børn og unge vægter højere end øvrige referencer.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

Bedømmelse

Det indleverede materiale vil blive vurderet af bygherre, Silkeborg Kommune med faglig vurdering via Bygherrerådgiver BISGAARD | EJSING og Totalrådgiver SKALA ARKITEKTER.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ordregiver stiller de nedenfor angivne krav til ansøgerens egnethed. Ordregivers vurdering vil i første omgang ske på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har anført i ESPD'en, men ordregiver er på ethvert tidspunkt berettiget til at anmode ansøgerne om at fremlægge dokumentation jævnfør udbudslovens § 152.

Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder bl.a. bestå i en

Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de

virksomheder, der prækvalificeres, rekvirerer en sådan straks efter meddelelse om prækvalifikation.

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud. Skal præciseres som følger: Ansøgere, der befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld til det offentlige) er ligeledes afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor i ESPD del III, afsnit A og B erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 eller den frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr.7.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Der henvises til:

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Der henvises til :

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/11/2021
Heure locale: 14:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 03/12/2021
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 07/03/2022

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Dahlerups Pakhus - Langelinie Allé 17
Ville: København Ø
Code postal: 2100
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291000
Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Téléphone: +45 41715000
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/10/2021