Suministros - 549345-2019

20/11/2019    S224

Nederland-Apeldoorn: Softwarevoorzieningen

2019/S 224-549345

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Erwin van Beveren
E-mail: cict.inkoop.aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU aanbesteding audiovisuele middelen en video conferencing

Referentienummer: IUC19-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48700000 Softwarevoorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in perceel 1 voor wat betreft het 'Rijksdienst Video Conferencing Platform' (RVCP) en in perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor audiovisuele middelen en de client end-points van AV/VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 10 x 1 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer. In een overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug. De aanbestedende dienst rectificeert geschiktheidseis ge9 (kritieke taak 1 perceel 1), zie nvi 1, antwoord op vraag 5.

Perceel 2 krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu. De raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met 2 x 1 jaar optie op verlenging. Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rijksdienst video conferencing platform

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000 Softwarevoorzieningen
48515000 Software voor videoconferentie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ramingen van beide percelen zijn verwachtingen gebaseerd op historische gegevens en de daaruit volgende trend. De bedragen zijn allen in EUR en inclusief btw. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Voor perceel 1:

— aanbestedende dienst: inclusief voortgezette leveringen 4 500 000 in de totale initiële looptijd van 4 jaar,

— voor de verlengingsopties is de raming gemiddeld 2 000 000 per jaar. Afhankelijk van of de RVCP rijksbreed volledig in gebruik wordt genomen.

Voor perceel 2:

— aanbestedende dient en deelnemer Belastingdienst: 25 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar,

— deelnemer SSC-ICT: 13 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar,

— deelnemer Dictu: 3 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar.

De behoefte aan diensten varieert per deelnemer. Daarom zal de invulling vanuit de deelnemers een optioneel en variabel karakter kennen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle aanvullende leveringen en diensten binnen de scope van het beschrijvend document worden gezien als mogelijke opties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AV/VC middelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
38652100 Projectoren
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ramingen van beide percelen zijn verwachtingen gebaseerd op historische gegevens en de daaruit volgende trend. De bedragen zijn allen in EUR en inclusief btw. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Voor perceel 1:

— aanbestedende dienst: inclusief voortgezette leveringen 4 500 000 in de totale initiële looptijd van 4 jaar,

— voor de verlengingsopties is de raming gemiddeld 2 000 000 per jaar. Afhankelijk van of de RVCP rijksbreed volledig in gebruik wordt genomen.

Voor perceel 2:

— aanbestedende dient en deelnemer Belastingdienst: 25 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar,

— deelnemer SSC-ICT: 13 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar,

— deelnemer Dictu: 3 000 000 in de totale looptijd van 4 jaar.

De behoefte aan diensten varieert per deelnemer. Daarom zal de invulling vanuit de deelnemers een optioneel en variabel karakter kennen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle aanvullende leveringen en diensten binnen de scope van het beschrijvend document worden gezien als mogelijke opties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

BESD-AV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIS Bedrijfs Informatie Systemen bv
Nationaal identificatienummer: 24171529
Postadres: Pesetastraat 5
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2991 XT
Land: Nederland
E-mail: info@bis.nl
Telefoon: +31 180486777
Fax: +31 180486700
Internetadres: http://www.bis.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

BESD-AV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIS Bedrijfs Informatie Systemen bv
Nationaal identificatienummer: 24171529
Postadres: Pesetastraat 5
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2991 XT
Land: Nederland
E-mail: info@bis.nl
Telefoon: +31 180486777
Fax: +31 180486700
Internetadres: http://www.bis.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2019