Roboty budowlane - 549462-2021

29/10/2021    S211

Dania-Kopenhaga: Przepompownie wody odpadowej

2021/S 211-549462

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: BIOFOS A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 25601920
Adres pocztowy: Refshalevej 250
Miejscowość: København K
Kod NUTS: DK Danmark
Kod pocztowy: 1432
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Rasmus Kirk Christensen
E-mail: rkc@horten.dk
Tel.: +45 5234414
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/165652883.aspx
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Genudbud II af Entreprise Mellempumpestation RD (ansøgningsfase)

II.1.2)Główny kod CPV
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 191-493469
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 14/12/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Duński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021