Lieferungen - 54947-2020

04/02/2020    S24

Polen-Katowice: Mobile hydraulische Grubenausbausysteme

2020/S 024-054947

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 246-607477)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Sitko
E-Mail: ew.sitko@pgg.pl
Telefon: +48 327161487

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-15.

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903651
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43140000 Mobile hydraulische Grubenausbausysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 246-607477

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 1 355 000 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 528 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 603 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 69 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 184 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 83 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 202 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 761 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 798 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – 11 000,00 PLN,

— dla zadania nr 12 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 13 – 144 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 75 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 227 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 17 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 20 – 16 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 42 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 189 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

muss es heißen:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Zad. nr – wartość netto [PLN]:

1 – 229 000,00

2 – 17 000,00

3 – 31 000,00

4 – 27 000,00

5 – 133 000,00

6 – 295 000,00

7 – 31 000,00

8 – 21 000,00

9 – 20 000,00

10 – 85 000,00

11 – 19 000,00

12 – 37 000,00

13 – 43 000,00

14 – 21 000,00

15 – 11 000,00

16 – 38 000,00

17 – 72 000,00

18 – 12 000,00

19 – 36 000,00

20 – 10 000,00

21 – 65 000,00

22 – 36 000,00

23 – 59 000,00

24 – 32 000,00

25 – 19 000,00

26 – 96 000,00

27 – 50 000,00

28 – 15 000,00

29 – 64 000,00

30 – 98 000,00

31 – 21 000,00

32 – 60 000,00

33 – 18 000,00

34 – 184 000,00

35 – 20 000,00

36 – 21 000,00

37 – 11 000,00

38 – 39 000,00

39 – 41 000,00

40 – 17 000,00

41 – 81 000,00

42 – 146 000,00

43 – 38 000,00

44 – 35 000,00

45 – 210 000,00

46 – 48 000,00

47 – 19 000,00

48 –100 000,00

49 –230 000,00

50 – 18 000,00

51 –155 000,00

52 – 39 000,00

53 – 67 000,00

54 – 14 000,00

55 – 14 000,00

56 – 48 000,00

57 – 87 000,00

58 – 89 000,00

59 – 89 000,00

60 –221 000,00

61 – 105 000,00

62 – 11 000,00

63 – 19 000,00

64 – 30 000,00

65 – 18 000,00

66 – 155 000,00

67 – 20 000,00

68 – 15 000,00

69 – 11 000,00

70 – 11 000,00

71 – 12 000,00

72 – 70 000,00

73 – 83 000,00

74 – 45 000,00

75 – 29 000,00

76 – 13 000,00

77 – 23 000,00

78 – 29 000,00

79 – 14 000,00

80 – 15 000,00

81 – 38 000,00

82 – 16 000,00

83 – 23 000,00

84 – 22 000,00

85 – 76 000,00

86 – 36 000,00

87 – 166 000,00

88 – 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 107 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 1 355 000 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 528 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 603 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 69 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 184 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 83 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 202 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 761 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 798 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – 11 000,00 PLN,

— dla zadania nr 12 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 13 – 144 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 75 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 227 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 17 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 20 – 16 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 42 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 189 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

muss es heißen:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Zad. nr – wartość netto [PLN]:

1 – 229 000,00

2 – 17 000,00

3 – 31 000,00

4 – 27 000,00

5 – 133 000,00

6 – 295 000,00

7 – 31 000,00

8 – 21 000,00

9 – 20 000,00

10 – 85 000,00

11 – 19 000,00

12 – 37 000,00

13 – 43 000,00

14 – 21 000,00

15 – 11 000,00

16 – 38 000,00

17 – 72 000,00

18 – 12 000,00

19 – 36 000,00

20 – 10 000,00

21 – 65 000,00

22 – 36 000,00

23 – 59 000,00

24 – 32 000,00

25 – 19 000,00

26 – 96 000,00

27 – 50 000,00

28 – 15 000,00

29 – 64 000,00

30 – 98 000,00

31 – 21 000,00

32 – 60 000,00

33 – 18 000,00

34 – 184 000,00

35 – 20 000,00

36 – 21 000,00

37 – 11 000,00

38 – 39 000,00

39 – 41 000,00

40 – 17 000,00

41 – 81 000,00

42 – 146 000,00

43 – 38 000,00

44 – 35 000,00

45 – 210 000,00

46 – 48 000,00

47 – 19 000,00

48 –100 000,00

49 –230 000,00

50 – 18 000,00

51 –155 000,00

52 – 39 000,00

53 – 67 000,00

54 – 14 000,00

55 – 14 000,00

56 – 48 000,00

57 – 87 000,00

58 – 89 000,00

59 – 89 000,00

60 –221 000,00

61 – 105 000,00

62 – 11 000,00

63 – 19 000,00

64 – 30 000,00

65 – 18 000,00

66 – 155 000,00

67 – 20 000,00

68 – 15 000,00

69 – 11 000,00

70 – 11 000,00

71 – 12 000,00

72 – 70 000,00

73 – 83 000,00

74 – 45 000,00

75 – 29 000,00

76 – 13 000,00

77 – 23 000,00

78 – 29 000,00

79 – 14 000,00

80 – 15 000,00

81 – 38 000,00

82 – 16 000,00

83 – 23 000,00

84 – 22 000,00

85 – 76 000,00

86 – 36 000,00

87 – 166 000,00

88 – 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 107 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszcz. części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – ośw. Wykonawcy.

Abschnitt Nummer: III.1.6
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 132 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1 – 34 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 13 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 15 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 20 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 12 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 13 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 6 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 17 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 20 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 1 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 139 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Zad. nr – Kwota wadium [PLN]:

1 – 6 000,00

2 – 1 000,00

3 – 1 000,00

4 – 1 000,00

5 – 3 000,00

6 – 7 000,00

7 – 1 000,00

8 – 1 000,00

9 – 1 000,00

10 – 2 000,00

11 – 1 000,00

12 – 1 000,00

13 – 1 000,00

14 – 1 000,00

15 – 0,00

16 – 1 000,00

17 – 2 000,00

18 – 0,00

19 – 1 000,00

20 – 0,00

21 – 2 000,00

22 – 1 000,00

23 – 1 000,00

24 – 1 000,00

25 – 1 000,00

26 – 2 000,00

27 – 1 000,00

28 – 1 000,00

29 – 2 000,00

30 – 2 000,00

31 – 1 000,00

32 – 2 000,00

33 – 1 000,00

34 – 5 000,00

35 – 1 000,00

36 – 1 000,00

37 – 0,00

38 – 1 000,00

39 – 1 000,00

40 – 1 000,00

41 – 2 000,00

42 – 4 000,00

43 – 1 000,00

44 – 1 000,00

45 – 5 000,00

46 – 1 000,00

47 – 1 000,00

48 – 2 000,00

49 – 6 000,00

50 – 1 000,00

51 – 4 000,00

52 – 1 000,00

53 – 2 000,00

54 – 1 000,00

55 – 1 000,00

56 – 1 000,00

57 – 2 000,00

58 – 2 000,00

59 – 2 000,00

60 – 6 000,00

61 – 3 000,00

62 – 0,00

63 – 1 000,00

64 – 1 000,00

65 – 1 000,00

66 – 4 000,00

67 – 1 000,00

68 – 1 000,00

69 – 0,00

70 – 0,00

71 – 0,00

72 – 2 000,00

73 – 2 000,00

74 – 1 000,00

75 – 1 000,00

76 – 0,00

77 – 1 000,00

78 – 1 000,00

79 – 1 000,00

80 – 1 000,00

81 – 1 000,00

82 – 1 000,00

83 – 1 000,00

84 – 1 000,00

85 – 2 000,00

86 – 1 000,00

87 – 4 000,00

88 – 0,00

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt Nummer: IV.1.6
Anstatt:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–21.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

muss es heißen:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–87.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 05/02/2020
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/04/2020
muss es heißen:
Tag: 16/04/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 05/02/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Szczegółowe warunki, zakres i podział przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmodyfikowaną treścią SIWZ (pismo nr 70/NLP/ES/11341/20 oraz nr 70/NLP/ES/11342/20).