Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 54947-2020

04/02/2020    S24

Lenkija-Katowice: Mobilios hidraulinės šachtų atramos

2020/S 024-054947

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 246-607477)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Sitko
El. paštas: ew.sitko@pgg.pl
Telefonas: +48 327161487
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-15.

Nuorodos numeris: 701903651
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43140000 Mobilios hidraulinės šachtų atramos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 246-607477

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.2
Yra:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 1 355 000 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 528 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 603 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 69 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 184 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 83 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 202 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 761 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 798 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – 11 000,00 PLN,

— dla zadania nr 12 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 13 – 144 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 75 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 227 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 17 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 20 – 16 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 42 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 189 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Turi būti:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Zad. nr – wartość netto [PLN]:

1 – 229 000,00

2 – 17 000,00

3 – 31 000,00

4 – 27 000,00

5 – 133 000,00

6 – 295 000,00

7 – 31 000,00

8 – 21 000,00

9 – 20 000,00

10 – 85 000,00

11 – 19 000,00

12 – 37 000,00

13 – 43 000,00

14 – 21 000,00

15 – 11 000,00

16 – 38 000,00

17 – 72 000,00

18 – 12 000,00

19 – 36 000,00

20 – 10 000,00

21 – 65 000,00

22 – 36 000,00

23 – 59 000,00

24 – 32 000,00

25 – 19 000,00

26 – 96 000,00

27 – 50 000,00

28 – 15 000,00

29 – 64 000,00

30 – 98 000,00

31 – 21 000,00

32 – 60 000,00

33 – 18 000,00

34 – 184 000,00

35 – 20 000,00

36 – 21 000,00

37 – 11 000,00

38 – 39 000,00

39 – 41 000,00

40 – 17 000,00

41 – 81 000,00

42 – 146 000,00

43 – 38 000,00

44 – 35 000,00

45 – 210 000,00

46 – 48 000,00

47 – 19 000,00

48 –100 000,00

49 –230 000,00

50 – 18 000,00

51 –155 000,00

52 – 39 000,00

53 – 67 000,00

54 – 14 000,00

55 – 14 000,00

56 – 48 000,00

57 – 87 000,00

58 – 89 000,00

59 – 89 000,00

60 –221 000,00

61 – 105 000,00

62 – 11 000,00

63 – 19 000,00

64 – 30 000,00

65 – 18 000,00

66 – 155 000,00

67 – 20 000,00

68 – 15 000,00

69 – 11 000,00

70 – 11 000,00

71 – 12 000,00

72 – 70 000,00

73 – 83 000,00

74 – 45 000,00

75 – 29 000,00

76 – 13 000,00

77 – 23 000,00

78 – 29 000,00

79 – 14 000,00

80 – 15 000,00

81 – 38 000,00

82 – 16 000,00

83 – 23 000,00

84 – 22 000,00

85 – 76 000,00

86 – 36 000,00

87 – 166 000,00

88 – 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 107 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

Dalies numeris: III.1.3
Yra:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 1 355 000 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 528 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 603 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 69 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 184 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 83 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 202 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 761 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 798 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – 11 000,00 PLN,

— dla zadania nr 12 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 13 – 144 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 75 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 227 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 17 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 20 – 16 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 42 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 189 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Turi būti:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Zad. nr – wartość netto [PLN]:

1 – 229 000,00

2 – 17 000,00

3 – 31 000,00

4 – 27 000,00

5 – 133 000,00

6 – 295 000,00

7 – 31 000,00

8 – 21 000,00

9 – 20 000,00

10 – 85 000,00

11 – 19 000,00

12 – 37 000,00

13 – 43 000,00

14 – 21 000,00

15 – 11 000,00

16 – 38 000,00

17 – 72 000,00

18 – 12 000,00

19 – 36 000,00

20 – 10 000,00

21 – 65 000,00

22 – 36 000,00

23 – 59 000,00

24 – 32 000,00

25 – 19 000,00

26 – 96 000,00

27 – 50 000,00

28 – 15 000,00

29 – 64 000,00

30 – 98 000,00

31 – 21 000,00

32 – 60 000,00

33 – 18 000,00

34 – 184 000,00

35 – 20 000,00

36 – 21 000,00

37 – 11 000,00

38 – 39 000,00

39 – 41 000,00

40 – 17 000,00

41 – 81 000,00

42 – 146 000,00

43 – 38 000,00

44 – 35 000,00

45 – 210 000,00

46 – 48 000,00

47 – 19 000,00

48 –100 000,00

49 –230 000,00

50 – 18 000,00

51 –155 000,00

52 – 39 000,00

53 – 67 000,00

54 – 14 000,00

55 – 14 000,00

56 – 48 000,00

57 – 87 000,00

58 – 89 000,00

59 – 89 000,00

60 –221 000,00

61 – 105 000,00

62 – 11 000,00

63 – 19 000,00

64 – 30 000,00

65 – 18 000,00

66 – 155 000,00

67 – 20 000,00

68 – 15 000,00

69 – 11 000,00

70 – 11 000,00

71 – 12 000,00

72 – 70 000,00

73 – 83 000,00

74 – 45 000,00

75 – 29 000,00

76 – 13 000,00

77 – 23 000,00

78 – 29 000,00

79 – 14 000,00

80 – 15 000,00

81 – 38 000,00

82 – 16 000,00

83 – 23 000,00

84 – 22 000,00

85 – 76 000,00

86 – 36 000,00

87 – 166 000,00

88 – 100 000,00

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 5 107 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszcz. części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy elementów hydrauliki sterowniczej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – ośw. Wykonawcy.

Dalies numeris: III.1.6
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 132 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1 – 34 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 13 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 15 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 5 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 9 – 20 000,00 PLN,

— dla zadania nr 10 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 11 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 12 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 13 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 14 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 15 – 6 000,00 PLN,

— dla zadania nr 16 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 17 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 18 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 19 – Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium,

— dla zadania nr 20 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 21 – 1 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 139 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Zad. nr – Kwota wadium [PLN]:

1 – 6 000,00

2 – 1 000,00

3 – 1 000,00

4 – 1 000,00

5 – 3 000,00

6 – 7 000,00

7 – 1 000,00

8 – 1 000,00

9 – 1 000,00

10 – 2 000,00

11 – 1 000,00

12 – 1 000,00

13 – 1 000,00

14 – 1 000,00

15 – 0,00

16 – 1 000,00

17 – 2 000,00

18 – 0,00

19 – 1 000,00

20 – 0,00

21 – 2 000,00

22 – 1 000,00

23 – 1 000,00

24 – 1 000,00

25 – 1 000,00

26 – 2 000,00

27 – 1 000,00

28 – 1 000,00

29 – 2 000,00

30 – 2 000,00

31 – 1 000,00

32 – 2 000,00

33 – 1 000,00

34 – 5 000,00

35 – 1 000,00

36 – 1 000,00

37 – 0,00

38 – 1 000,00

39 – 1 000,00

40 – 1 000,00

41 – 2 000,00

42 – 4 000,00

43 – 1 000,00

44 – 1 000,00

45 – 5 000,00

46 – 1 000,00

47 – 1 000,00

48 – 2 000,00

49 – 6 000,00

50 – 1 000,00

51 – 4 000,00

52 – 1 000,00

53 – 2 000,00

54 – 1 000,00

55 – 1 000,00

56 – 1 000,00

57 – 2 000,00

58 – 2 000,00

59 – 2 000,00

60 – 6 000,00

61 – 3 000,00

62 – 0,00

63 – 1 000,00

64 – 1 000,00

65 – 1 000,00

66 – 4 000,00

67 – 1 000,00

68 – 1 000,00

69 – 0,00

70 – 0,00

71 – 0,00

72 – 2 000,00

73 – 2 000,00

74 – 1 000,00

75 – 1 000,00

76 – 0,00

77 – 1 000,00

78 – 1 000,00

79 – 1 000,00

80 – 1 000,00

81 – 1 000,00

82 – 1 000,00

83 – 1 000,00

84 – 1 000,00

85 – 2 000,00

86 – 1 000,00

87 – 4 000,00

88 – 0,00

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dalies numeris: IV.1.6
Yra:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–21.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

Turi būti:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1–87.

Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 17/02/2020
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 04/04/2020
Turi būti:
Data: 16/04/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 05/02/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 17/02/2020
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

Szczegółowe warunki, zakres i podział przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmodyfikowaną treścią SIWZ (pismo nr 70/NLP/ES/11341/20 oraz nr 70/NLP/ES/11342/20).