Werken - 549560-2018

14/12/2018    S241

Zweden-Uppsala: Bouwwerkzaamheden

2018/S 241-549560

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-3005
Postadres: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 75
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Nilsson
E-mail: mikael.nilsson2@uppsala.se
Telefoon: +46 187271082
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uppsala.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Sportfastigheter
Nationaal identificatienummer: 556911-0744
Postadres: Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Bengt Melin
E-mail: bengt.melin@ramboll.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://sportfastigheter.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Vatten och Avfall AB
Nationaal identificatienummer: 556025-0051
Postadres: Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 754 50
Land: Zweden
Contactpersoon: Marianne Tyvander
E-mail: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uppsalavatten.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsalahem Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556137-3589
Postadres: Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 29
Land: Zweden
Contactpersoon: Annelie Aalto
E-mail: annelie.aalto@uppsalahem.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uppsalahem.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-3005
Postadres: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 75
Land: Zweden
Contactpersoon: Avtals Export
E-mail: avtalsexport@uppsala.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uppsala.se/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=41282
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=41282
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Referentienummer: KSN-2018-3594
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Förlängningsoption 1+1+1 år.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadres: Kungsgatan 49
Plaats: Uppsala
Postcode: 753 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefoon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018