Byggentreprenader - 549560-2018

14/12/2018    S241

Sverige-Uppsala: Anläggningsarbete

2018/S 241-549560

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Nilsson
E-post: mikael.nilsson2@uppsala.se
Telefon: +46 187271082
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Sportfastigheter
Nationellt registreringsnummer: 556911-0744
Postadress: Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Bengt Melin
E-post: bengt.melin@ramboll.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://sportfastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Vatten och Avfall AB
Nationellt registreringsnummer: 556025-0051
Postadress: Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 754 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Marianne Tyvander
E-post: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uppsalavatten.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsalahem Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556137-3589
Postadress: Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 29
Land: Sverige
Kontaktperson: Annelie Aalto
E-post: annelie.aalto@uppsalahem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsalahem.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Avtals Export
E-post: avtalsexport@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=41282
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=41282
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Referensnummer: KSN-2018-3594
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45110000 Rivning av byggnader och schaktning
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000 Byggnadsanläggning
45220000 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000 Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption 1+1+1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/07/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/01/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/12/2018